Τα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) με τη σημερινή μορφή του ιδρύθηκε το 1984 μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ 83/1984, ΦΕΚ 31/20-03-1984) και αποτελεί συνέχεια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ρόδου που βρισκόταν σε λειτουργία από το 1947.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

 • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς δασκάλους πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών δασκάλων και πολιτών.
 • Να καταστήσει τους φοιτητές φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
 • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των πολιτισμών.
 • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους.

Παράλληλα το Τμήμα επιδιώκει:

 • Την εκπαίδευση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες όλων των συνιστωσών της Εκπαίδευσης.
 • Τη θεμελίωση της θεωρίας μέσα από την πειραματική εμπέδωση που παρέχουν τα εργαστήρια και την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες σχολείου.
 • Την ενημέρωση στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της Παιδείας.
 • Την καλή προετοιμασία των φοιτητών για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη ερευνών διεθνούς κύρους, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια.
 • Την κατάρτιση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1987 και επιδιώκει την επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε υψηλό επίπεδο, ώστε να γίνουν ικανοί/ές να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δράσεις, υπηρεσίες και προϊόντα για την προσχολική ηλικία αλλά και για άλλους ειδικούς πληθυσμούς.

Η πρωτοτυπία του Τμήματος βασίζεται σε δύο δομικές διαπιστώσεις:

1. ότι τα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα είναι ταυτόσημα με τα φαινόμενα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εκπαιδευτική πράξη και όχι με τους παραδοσιακούς επιστημονικούς κλάδους. Προωθείται η λειτουργική και κριτική ανάπτυξη καινοτομικών πεδίων και διαστάσεων, οι οποίες εντάσσονται σε όλα τα μαθήματα, τις έρευνες, τον διοικητικό σχεδιασμό και την πρακτική των σχέσεων: όπως οι διαστάσεις του φύλου- ισότητας, του περιβάλλοντος – αειφορίας, της ψηφιακής και δικτυακής τεχνολογίας, της φιλοσοφίας, της διαπολιτισμικότητας.

2. ότι, από τη μελέτη της διεθνούς πραγματικότητας και των τάσεων που αναπτύσσονται στο χώρο των Τμημάτων Εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι σπουδές που παρέχονται στο Τμήμα συμβαδίζουν αφενός με τις σύγχρονες κατευθύνσεις των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής (νοητικές δομές και ανάπτυξη, ψυχολογικές δομές και επικοινωνία, κοινωνικές δομές και προσωπικότητα, πολιτισμικό περιβάλλον και γνωστική ανάπτυξη, μαθησιακές δραστηριότητες και παιδαγωγική διαχείριση, κριτική λειτουργία και εκπαιδευτική πράξη), αφετέρου με την ανάπτυξη των Επιστημών του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ανάλυση και σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων σε ειδικούς πληθυσμούς, ανάλυση και σχεδιασμός νέων ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης, ανάλυση και σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, έννοια και μέθοδοι της αξιολόγησης).

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός ως βασικός άξονας ανάπτυξης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αποτελεί μια συστηματική διαδικασία για την επεξεργασία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και καινοτόμων προσεγγίσεων και προϊόντων. Περιλαμβάνοντας διαδικασίες ανάλυσης των μαθησιακών αναγκών και στόχων καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων που να τις αντιμετωπίζουν μέσα από τη δημιουργία, τη δοκιμή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δίνει έμφαση στην εξασφάλιση της ολικής ποιότητας της εκπαίδευσης.

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο». Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του ΤΜΣ (1ο, 2ο , 3ο και 4ο εξάμηνο) περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Η μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες επιλέγουν μια από τις τρεις θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις:

 • Αρχαιολογία
 • Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί

Oι κατευθύνσεις έχουν θεσμοθετηθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 360/2001 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄ 22.10.01).

Επειδή η αναγνώριση των Μεσογειακών Σπουδών ως διακριτού γνωστικού πεδίου στην Ελλάδα έχει γίνει πρόσφατα, οι ερευνητικές ανάγκες του νέου αυτού πεδίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Το ΤΜΣ αναπτύσσει πρωτογενή έρευνα σε όλους τους επιμέρους τομείς ενδιαφερόντων του, προκειμένου να προσφέρει στους/ις φοιτητές/-τριές του ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Και επιδιώκοντας τη μέγιστη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του σε σχέση με τους χώρους με τους οποίους παραδοσιακά συνδέονται οι κατευθύνσεις του Τμήματος (αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, διεθνολόγοι). Oι φοιτητές του ΤΜΣ μυούνται στη αξία της έρευνας που καταξιώνει τον επιστήμονα με τη δημοσιοποίησή της σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές εκδόσεις και περιοδικά, περιθωριοποιώντας την μετριότητα και αναπτύσσοντας την κρίση τους, έτσι ώστε να στοχεύουν και να επιλέγουν το «άριστον». Γενικά, στο ΤΜΣ καλλιεργείται πνεύμα συγχρόνων τάσεων και πρωτοποριακών μελετών, με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και τους ανοικτούς ορίζοντες, αμφισβητώντας την αυθεντία και αναζητώντας τεκμηριωμένες απόψεις, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων νέων επιστημόνων, που θα αντέξουν στέρεα τόσο στο παρόν όσο και στο μελλοντικό περιβάλλον των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι αυξημένες ανάγκες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό και διεθνές οικονομικό επίπεδο, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη στελεχών με διεπιστημονικότητα και διορατικότητα, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς τομείς της διεθνούς οικονομίας, πολιτικής και διπλωματίας, στις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη γραμματεία και τον πολιτισμό των λαών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και στην επικοινωνία των πολιτισμών.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.