Έλενα Θεοδωροπούλου (Elena Theodoropoulou)

kef10

Σπουδές:

Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Eθνικού, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / D.E.A στη Φιλοσοφία: Θρησκευτικές Παραδόσεις και Φιλοσοφικά δόγματα – Πανεπιστήμιο François Rabelais της Tours / D.E.A στις Επιστήμες της Αρχαιότητας – Πανεπιστήμιο της Poitiers (Faculté des Lettres et des Langues, Institut de Grec) / Διδακτορικός Τίτλος στη Φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο René Descartes της Poitiers – Faculté des Sciences Humaines) (Επιτροπή: επιβλέπων: Vieillardarοn, J.-L.[(Poitiers], μέλη: Ρinchard, Β. [Tours], Frère, J. [Strasbourg], Brès Υ. [Paris 7, Denis Diderot], Santillan, D. [Poitiers]).

Διδασκαλία:

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) / Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Παν/μιο Αιγαίο), Π.Μ.Σ. «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Αιγαίου)/ Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Παν/μιο Αιγαίου)/ Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών) / Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό» (Παν/μιο Αιγαίο.) / Π.Μ.Σ. «Ψυχο- παιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» (Αριστοτέλειο Παν/μιο, Παν/μιο Αιγαίου) / Π.Μ.Σ. “Εκπαίδευση για το περιβάλλον κ’ την αειφορία” (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)/ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

Επισκέπτρια/Προσκεκλημένη Καθηγήτρια:Université Saint-Denis Paris 8 (Département des Sciences de l’Education, UFR des Sciences de l’Homme, Master 2 Sciences de l’Education, mention Education, formation et intervention sociale (EFIS)/ Université Catholique de l’Ouest UCO – Ecole Doctorale (Erasmus)/ Universidade do Porto – Instituto de Filosofia, Faculdade de Letras (Erasmus)/ Université de Rouen (Département des Sciences de l’Éducation / UFR des Sciences de l’Homme et de la Société), Master Européen de Recherche en Sciences de l’Éducation-MERSE / Université de Caen, Basse Normandie (Erasmus)/ Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ) [Erasmus] – Brezil/ Instituto Superior de Ciencias de la Educacion del Estado del Mexico-Mexico (Erasmus), University of Haifa/Dep. of Learning, Instruction & Teacher Education, Faculty of Education Israel. Université de Sherbrooke/ Faculté de médecine et des sciences de la santé/Département de psychiatrie

Προσφερόμενα μαθήματα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας/Εισαγωγή στη Φιλοσοφία/Φιλοσοφία της Παιδείας μέσα από τα κείμενα/ Φιλοσοφία του περιβάλλοντος & περιβαλλοντική ηθική/ Περιβαλλοντική Ηθική, Αξίες και Εκπαίδευση /Εκπαίδευση Αξιών & Περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής» / Παιδικό Βιβλίο & Φιλοσοφία για παιδιά/ Φιλοσοφία της Παιδείας & Ηθική /Διαπολιτισμική Ηθική/ Ιδιότητα του πολίτη – εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ειρήνη /Παιδεία για τη δημοκρατία/Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ηθική/ Φιλοσοφία της παιδείας και εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ηθική/Φιλοσοφία, ηθική, αξίες: η πρόκληση της εκπαίδευσης/ Ζητήματα φιλοσοφίας της παιδείας: ηθική συγκρότηση και επαγγελματική ηθική / Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική/ Μεθοδολογία έρευνας: βιβλιογραφική έρευνα- φιλοσοφικό ημερολόγιο-προβληματοποίηση/ Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης/ Φιλοσοφία & φύλο/ Επιστημολογία της ετερότητας/Φιλοσοφία & παιδί: Θεωρίες & Πρακτικές/ Φιλοσοφία & Εκπαίδευση: ζητήματα εκπαιδευτικού Σχεδιασμού/Πρακτική Φιλοσοφία: φιλοσοφία & πράξη του διαλόγου/ Φιλοσοφικός Διάλογος/ Φιλοσοφία στην Εκπαίδευση: αναγνώριση & εφαρμογές/ Φιλοσοφία με παιδιά στην τάξη: έννοιες, τρόποι/ Φιλοσοφικές εφαρμογές σε λογοτεχνικά κείμενα/ Φιλοσοφία της Παιδείας & εκπαίδευση αξιών/ Φιλοσοφία & φιλοσοφία της παιδείας: τόποι & τρόποι της πράξης/ Φιλοσοφικό duende. Φιλοσοφία με παιδιά και παιδαγωγικές & θεσμικές αποκλίσεις / Διλημματοποίηση, τακτ, κατώφλι: φιλοσοφία μέσα ή εγγύς στο πρακτικό στοιχείο/Φιλοσοφία αλλιώς: περί «Φιλοσοφικών Αντικειμένων»/ Το παιδικό βιβλίο ή η φωτογραφία ως φιλοσοφικά αντικείμενα/ Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη / Ειδικά Ζητήματα Παιδαγωγικής / H Φιλοσοφία και το Παιδί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Φιλοσοφία & Κονηματογράφος: αισθητικές, ηθικές, παιδαγωγικές οπτικές γωνίες της φιλμικής ανάλυσης

Ερευνητικά πεδία:

Φιλοσοφία της Παιδείας, Πρακτική Φιλοσοφία, Ηθική της εκπαίδευσης και μορφές εφαρμοσμένης ηθικής στην εκπαίδευση/επαγγελματική ηθική, Φιλοσοφία-σχολείο/Φιλοσοφία με παιδιά, Παιδαγωγική της φιλοσοφίας, φιλοσοφικές, εμπειρίες & πρακτικές στη λογοτεχνία & τις τέχνες, ποιοτικές μεθοδολογίες στην έρευνα και την επιμόρφωση (προβληματοποίηση-διλημματοποίηση, ημερολόγιο).

Έρευνα:

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη (για την ελληνική συμμετοχή) του προγράμματος Tempus: «Continuous Training of workers of the tourism sector in Caucasia» (FCTK) [2007-2010]. Partners: France, Caucasia, Abakan, Vladivostok, Greece. Επιστημονικά συνυπεύθυνη (για την ελληνική συμμετοχή) των προγραμμάτων: 1. «SOPE – Service of orientation and placement of students» [2005-2008]. Partners: France, Moldavia, Greece. 2. «Education for life-Social work» [2005-2006]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Greece. 3. «Education for life – professions of tourism, hotels and restoration» [2005-2006]. Partners: France, Yekaterinburg / Russia, Caucasia, Greece.
 • Τμηματική Υπεύθυνη για την Ειδική Σύμβαση Διεθνούς Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων της Rouen (France) και του Αιγαίου (Ελλάδα). Στο πλαίσιο αυτό, συντονίστρια του Δικτύου Διδακτορικής Κατάρτισης στις Επιστήμες της Αγωγής (REFODOSE), που περιλαμβάνει τα Τμήματα των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου & υπεύθυνη της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MERSE) στην Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με το (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Συντονίστρια / επιστημονική υπεύθυνη (του ελληνικού σκέλους) του Προγράμματος Leonardo de Vinci, «Vocational Professionalization by Practising Philosophy (with Children)- VP3». Εταίροι: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία.

Περιεχόμενο σχεδίου: Ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (VET) και στο επίπεδο της προσχολικής αγωγής. Ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την εισαγωγή και την εφαρμογή της καινοτόμου στρατηγικής «Φιλοσοφίας με Παιδιά» στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να παρεμβληθούν διευκολυντικά στη διαδικασία του διαλόγου στην προσχολική τάξη με έμφαση στον φιλοσοφικό διάλογο. Στο παραπάνω πρόγραμμα απονεμήθηκε στη Βιέννη, στις 2 Δεκεμβρίου 2011, το βραβείο «Δια βίου εκπαίδευση» [Lifelong Learning Award 2011]. Συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα τρία πλέον επιτυχημένα προγράμματα LEONARDO DA VINCI σε επίπεδο καλής πρακτικής στην Aυστρία, σε σύνολο 500 προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν καταχωρηθεί στη βάση European Shared Treasure. Για περισσότερα στοιχεία, βλ.: http://www.vppp.eu

 • Συνεργασία με το Εργαστήριο Expérice. Axe de recherche «l’éducation tout au long de la vie»: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l’éducation: ερευνητικό σχέδιο, Terre et culture en transe/Collection Terre et cultures en transe. Βασικοί συνεργάτες: (Γαλλία:) Jacques Ardoino, Remi Hess, Martine Abdallah-Pretceille, Guy Berger, Lucette Colin (Γερμανία:) Gabi Weigand, Christoph Wulf.
 • Ερευνητική συνεργασία με τον καθηγητή Gregory Maughn διευθυντή του Institute of The Advancement of Philosophy for Children (Montclair University) σε ό, τι αφορά τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας στο Σχολείο και τη «Φιλοσοφία για Παιδιά».
 • Ερευνητική συνεργασία με την Καθηγήτρια Camhy Daniela (Graz Universität) και με το Austrian Center for Philosophy with Children, σε ό, τι αφορά στην εισαγωγή της διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά συστήματα.
 • Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας CIEDUS (Université Santiago de Cali/Colombie): Κολομβία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αξιολογήθηκε στην κατηγορία A1 (Excellence) από τον κολομβιανό ερευνητικό φορέα αξιολόγησης (COLCIENCIAS.http://201.234.78.173:8080/gruplac/EnRecursoHumanoGr/all.do?tpo_rh=P. Grupo de Investigación Ciencias de la Educación, Educación superior y Conceptos, CIEDUS/Categoría A1 (Excelencia). Fecha de creación 08/2001. Ερευνητικοί άξονες: A. Conceptos, saberes y educación Superior B. Políticas, prácticas, organización y educación superior C. Sociedad del conocimiento, tic’s y educación superior.
 • Ερευνήτρια στο Gabinete de Filosofia da Educaçâo de l’Instituto de Filosofia, στο πλαίσιο του σχεδίου «Philosophie de l’éducation et contemporanéité»
 • Εγγεγραμμένη ως ξένη ερευνήτρια στα: 1. FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) και 2. National Foundation of Research of Brazil (CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο διαπανεπιστημιακό, διεπιστημονικό σχέδιο εργασίας: «”Le bien-être à l’école” / “Well-being in school” / “Το ευ ζην στο σχολείο”». (Συνεργάτες: ESPE d’Aquitaine: Bénédicte Courty (κλινική ψυχολογία), Jean-François Dupeyron (φιλοσοφία), Christophe Miqueu (φιλοσοφία) / ESPE de Créteil-Paris-Versailles: Émilie Boujut (ψυχολογία) / Université de Strasbourg: Claire Metz (κλινική ψυχολογία), Anne Thévenot (κλινική ψυχολογία) / Université de Lyon 2: Christine Morin-Messabel, Marie Préau (κοινωνική ψυχολογία) / Université de Lyon 1 : Muriel Salle (ιστορία της εκπαίδευσης) / ParisVII: Emmanuel Arlot (φιλοσοφία) [Γαλλία]. Université de Sherbrooke: Jacques Quintin (φιλοσοφία) [Καναδάς], Έλενα Θεοδωροπούλου (φιλοσοφία) [Ελλάδα]).
 • Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου PROBLEMA και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Δικτύου (με μέλη: Université de Nantes, Université Catholique de l’Ouest, Université de Trois Rivières-Québec, Universidad da Porto, Université Libre de Bruxeles, Université de Caen, Uniersité de Bordeaux 4, Université de Lille) de 2006-2016.
 • Ιδρυτικό μέλος της Société Francophone de Philosophie de l’Education (Sofphied).
 • Ιδρύτρια/Συντονίστρια του Διεθνούς Δικτύου «Philosophie de l’Education en Praxis» (PhePr) http://rephedenprax.blogspot.gr/
 • Επιστημονικά υπεύθυνη της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα «Pratiques de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale»/ UNITWIN / Chaires UNESCO (Φορέας: Πανεπιστήμιο της Nantes, με τη στήριξη του προγράμματος έρευνας EnJeu [x], Πανεπιστήμιο της Angers, συντονίστρια: Edwige Chirouter, επίκουρη καθηγήτρια).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής & της Επιτροπής Έρευνας της έδρας της Unesco «Pratiques de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale» (http://www.chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr)
 • Επιστημονικά και οργανωτικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο σχέδιο έρευνας «Οι Καλλιτεχνικές & Φιλοσοφικές Πρακτικές για να αλλάξουμε το σχολείο;» (PHILARPE). Ακαδημαϊκοί φορείς: Εργαστήριο «Εκπαίδευση, Πολιτισμοί, Πολιτικές» (EΠΠ, Παν/μιο Lumière Lyon2) και «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) /Παν/μιο Αιγαίου. Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Παν/μιο της Λυών. [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=63&Show=list]
 • Επιστημονικά υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή στο διεπιστημονικό σχέδιο έρευνας «Ο Μαθητής/τρια στο νησί του». Ακαδημαϊκοί φορείς: ESPE d’Aquitaine et l’Université de Bordeaux, οι ομάδες έρευνας CEMCC, LACES, LITT&ARTS, MICA et SPH, το Eργαστήριο Ε.Ε.Π.Ε.Φ. Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου. To σχέδιο εγκρίθηκε από το Παν/μιο της Bordeaux. [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=64&Show=list]
 • Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)
 • Eισηγήτρια, συντονίστρια & επιστημονικά υπεύθυνη του διαπανεπιστημιακού/διεπιστημονικού ευρωπαϊκού ερευνητικού project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα». Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: «Εργαστήριο Τέχνη /Αρχιτεκτονική στη Δημόσια Σφαίρα» https://artpublicresearch.wordpress.com/ Τμήμα Αρχιτεκτονικής/ Πανεπιστήμιο Πάτρας. Υπεύθυνος: Καθηγητής Πάνος Κούρος. Σύμβουλος-Παρατηρητής: Ομότιμος Καθηγητής Alain Kerlan. Υπεύθυνος του Άξονα 3 του Laboratoire ECP [Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et Politiques] : Politiques de l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université Lumière Lyon2 (βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list)
 • Συντονίστρια για την ελληνική πλευρά στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών για ανεξάρτητη συνεργασία μεταξύ του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) και των παρακάτω δομών/ιδρυμάτων: Ινστιτούτο Φιλοσοφίας της Σχολής Γραμμάτων του Πανεπιστημίου του Πόρτο (Instituto de Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto), Σχολή Φιλοσοφίας του Παν/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καναδάς (Faculté de Philosophie de l’Université Laval, Québec, Canada), Ανώτερο Ινστιτούτο Επιστημών της Eκπαίδευσης του κράτους του Μεξικού (Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο (Programa de Pós-Graduação em Educação [ProPEd], Universidade do Estado do Rio de Janeiro [UERJ]), «Εργαστήριο Μελετών & Ερευνών στις Σύγχρονες Λογικές της Φιλοσοφίας» /EA 4008, Πανεπιστήμιο Paris 8-Saint Denis (Laboratoire d’ Études et de Recherches sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie /EA 4008, Université de Paris 8 – Saint-Denis) Department of Learning, Instruction and Teacher Education, University of Haifa. Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=56&Show=list).
 • Συνεργαζόμενη διεθνής ερευνήτρια (http://www.llcp.univ-paris8.fr/spip.php?article1758) στο « Eργαστήριο Μελετών και Ερευνών στις σύγχρονες λογικές της φιλοσοφίας» (LLCP/ Statut /Code : EA 4008, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis http://www.llcp.univ-paris8.fr/spip.php).

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Επιστημονική Επιμέλεια και Οργάνωση Συναντήσεων:

 • 28 Μαΐου 2015, 1οςκύκλος: Έκθεση & Εργαστήριο, 24-15 Μαΐου 2016, 2ος κύκλος: Έκθεση & Εργαστήριο, 20-21 Μαΐου 2017, 3ος Κύκλος: 27-29 Aπριλίου 2018: Έκθεση & Εργαστήρια, Ρόδος, Σύλληψη-Σχεδιασμός-Οργάνωση-Eπιστημονική Ευθύνη του Project: «Φιλοσοφικά Αντικείμενα». Συνεργαζόμενο Εργαστήριο: «Εργαστήριο Τέχνη /Αρχιτεκτονική στη Δημόσια Σφαίρα» https://artpublicresearch.wordpress.com/ Τμήμα Αρχιτεκτονικής/ Πανεπιστήμιο Πάτρας. Υπεύθυνος: Καθηγητής Πάνος Κούρος. Σύμβουλος-Παρατηρητής: Ομότιμος Καθηγητής Alain Kerlan. Υπεύθυνος του Άξονα 3 του Laboratoire ECP [Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et Politiques] : Politiques de l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université Lumière Lyon2. (βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list)

e e

 • 25 Mαΐου 2016: Some/a Body 1/ 21 Mαΐου 2017: Some/aBody 2/ 29 Απριλίου 2018: Some/a Body 3

 

Σύλληψη-Οργάνωση-Φιλοσοφική Σκηνοθεσία/Κινησιολογία της Performance, Some/aBody. [Θεατρική Σκηνοθεσία: Εύη Δημητροπούλου]

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list

 • Επιστημονική επιμέλεια & οργάνωση (σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου), στο: Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης CPD. «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας», (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=11&Show=list), 9-11 Μαρτίου 2017.

 • Συνδιοργάνωση & επιστημονική ευθύνη με την καθ. Edwige Chirouter της «16ης Διεθνούς Συνάντησης για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO, που συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & την έδρα της UNESCO “Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού”, 18 & 19 Noεμβρίου 2017 (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=9&Show=list)
 • Πρόεδρος της επιστημονικής & οργανωτικής επιτροπής της 1ης Διεθνούς Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», http://practphil-biennale.aegean.gr/

 

Οργάνωση Εργαστηρίων

 • 26 Μαΐου 2007. Ρόδος, σε συνεργ. με καθ. Catherine Larrère, Michael Bonnett (στο πλαίσιο της Ημερίδας με Ευρωπαϊκή Συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Ηθική στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: «Φιλοσοφία, Περιβαλλοντική Ηθική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 • 2010 – 2011. σε συνεργασία με καθ. Xypas Constantin (στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτικές μονάδες και Πολιτισμοί» του Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», και στην ενότητα «Φιλοσοφία της παιδείας και παιδεία για τη δημοκρατία και την ηθική»):
 1. «Η διαπολιτισμικότητα, η ηθική εκπαίδευση και η φιλοσοφία».
 2. Εργαστήριο με υποψήφιους/ες Διδάκτορες/ισσες του τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής: «Σχεδιασμός της έρευνας και οργάνωση ερευνητικού σχεδίου στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών».
 • 2008. σε συνεργασία με τους καθ. Gregory Maughn, Αnn Sharp, Μichel Sasseville: «από τη συζήτηση στο φιλοσοφικό διάλογο» στο πλαίσιο της Ημερίδας με διεθνή συμμετοχή, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά».
 • Μάιος 2010. σε συνεργασία με Christina Paula Pereira:
 1. «Η σχέση φιλοσοφίας και λογοτεχνίας»(στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παιδικό Βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και στο μάθημα «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
 2. «Φιλοσοφία και ετερότητα»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και στο μάθημα: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
 3. 2010-2011. «La philosophie de l’éducation au ras du public (tensions et fragilités)», Universidade do Porto / Faculdade de Letras.
 • Σε συνεργασία με Remi Hess:
 1. 2011-2012. «Το ημερολόγιο ως εργαλείο αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων», και στην ενότητα «Φιλοσοφία, ηθική, αξίες: η πρόκληση της εκπαίδευσης»).
 2. 2011-2012. «Το ημερολόγιο ως εργαλείο για τον περιβαλλοντικό παιδαγωγό»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και στο πλαίσιο του μαθήματος «Περιβαλλοντική Ηθική, αξίες και Εκπαίδευση»).
 3. «Η πρακτική του ημερολογίου ως αναστοχαστική πρακτική»(στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη».
 • Σε συνεργασία με Dias de Carvalho Adalberto:
 1. «Le défi de la philosophie pour enfants au niveau de la formation des éducateurs», στην Escuola Superior de Educacao de Paula Frassinetti/Porto.
 2. «Η διλημματοποίηση ως στρατηγική της ηθικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής» στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη»
 3. 12 Μαΐου 2015. Η διλημματοποίηση ως περιπέτεια», στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων/3ηΣυνάντηση» [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος.
 4. 26-29 Μαΐου 2016. «Ιστορίες (του) σώματος σε μοναξιά: οι στοχασμοί ενός ηλικιωμένου ανθρώπου και περιπλάνηση της Celia. Το σώμα ως δικαίωμα, φροντίδα και πόνος: προσεγγίσεις φιλοσοφίας της παιδείας» (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)], Ρόδος.
 • Σε συνεργασία με καθ. Αdalberto Carvalho & Jean-François Dupeyron:

12 Μαίου 2017. «Η ετερότητα: Παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας», Παρέμβαση: «Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά» (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=10&Show=list)

 • Σε συνεργασία με την καθ. Daniela Camhy:
 1. «Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο» (στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος και στο μάθημα: «Πρακτική Άσκηση Α΄ Φάσης: «Ανίχνευση – Εξοικείωση – Προσανατολισμός»).
 2. «Ο φιλοσοφικός διάλογος στην τάξη ως μέσο προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο» και εκπαιδευτικό υλικό και στο μάθημα «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
 3. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και φιλοσοφικός διάλογος» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και στο μάθημα: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
 4. «Η συζήτηση στο Νηπιαγωγείο» (στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος και στο μάθημα: «Πρακτική Άσκηση Α΄ Φάσης: “Ανίχνευση – Εξοικείωση – Προσανατολισμός”»).
 5. «Λογοτεχνικό-Φιλοσοφικό κείμενο» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και στο μάθημα «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
 6. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και η κοινότητας της έρευνας» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Ψυχοπαιδαγωγική: ένα σχολείο για όλους» και στο μάθημα: «Επιστημολογία της διαφοράς και της ετερότητας»).
 7. 28, 30,31 Μαρτίου 2015. «Από τη συζήτηση στον φιλοσοφικό διάλογο στην τάξη: πρώτα βήματα / From discussion to philosophical dialogue in the classroom: first steps», υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία.
 • Σε συνεργασία με Edwige Chirouter:
 1. 27 Μαΐου 2013. «Τα λογοτεχνικά κείμενα στην πρωτοβάθμια τάξη μέσα από τη φιλοσοφία» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά».
 2. 12 Μαρτίου 2014. «Συζήτηση με φιλοσοφική στόχευση και λογοτεχνική συζήτηση στην τάξη: ομοιότητες, διαφορές, συμπληρωματικότητες» (στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.: «Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό» και του μαθήματος, «Παιδικό βιβλίο και φιλοσοφία για παιδιά»).
 3. 13 Μαρτίου 2014. «Κείμενο, λόγος, διάλογος στην τάξη: από τη λογοτεχνία στη φιλοσοφία», υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Παιδικού βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού» και του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία».
 4. 21-22 Απριλίου 2015. «Να μαθαίνεις να φιλοσοφείς στην τάξη. Ο μύθος του Σπηλαίου και η γνώση», υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία».
 5. 6 Απριλίου 2016. «Συζήτηση για τον δεσμό ανάμεσα σε Παιδική Λογοτεχνία και Φιλοσοφία και για τους στόχους της Έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ: «Η πρακτική της φιλοσοφίας με τα παιδιά: μία βάση εκπαιδευτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική μεταμόρφωση», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)
 • Σε συνεργασία με καθ. Alain Kerlan:
 1. 12 Μαΐου 2015. «Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο», στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων / 3ηΣυνάντηση» [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)].
 2. 19 Φεβρουαρίου 2016. «Η φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο: παρέμβαση στην τάξη», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
 3. 20 Φεβρουαρίου 2016. «H φωτογραφία ως φιλοσοφικό αντικείμενο 2», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
 • Σε συνεργασία με καθ. Didier Moreau (Université Saint-Denis, Vincennes, Paris 8):
 1. 10-11 Noεμβρίου Εργαστήριο: «Circonscrire l’éthique professionnelle dans l’éducation: ambiguïtés et incertitudes»(στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων» και του μαθήματος «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική»).
 2. 21, 24 Μαρτίου 2015. «Ο/Η εκπαιδευτικός, το επάγγελμα και η ηθική: ερωτήματα / L’enseignant, la profession et l’éthique: questionnements»(υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία).
 3. 21, 24 Μαρτίου 2015. «Ο/Η εκπαιδευτικός, το επάγγελμα και η ηθική: ερωτήματα / L’enseignant, la profession et l’éthique: questionnements» (υπό την οργάνωση του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία).
 4. 19 Μαρτίου 2017. Εργαστήριο Φιλοσοφίας, «Από την εννοιανάλυση στην εννοιοδότηση», στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών τακτικών συναντήσεων, ενόψει του 3ου κύκλου της Έκθεσης των «Φιλοσοφικών Αντικειμένων»[http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=10&Show=list]
 • Σε συνεργ. με καθ. Pablo Flores de Rosario & Didier Moreau:

22 Μαρτίου 2017. «Περί φιλοσοφίας στην εκπαίδευση ο λόγος» με τους: Didier Moreau, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris 8 Vincennes Saint-Denis Pablo Flores del Rosario, Καθηγητή στο Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ)http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=10&Show=list

 • Σε συνεργασία με καθ. Walter Kohan:

12 Μαΐου 2015. «Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω» (Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 37e-38a), στο: Διεθνές Συμπόσιο, «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα» & «Ημέρες Εργαστηρίων / 3η Συνάντηση» [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)].

 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015. «Αναζητώντας (τη) φιλοσοφία στην τάξη»: Εφαρμοσμένο Σεμινάριο στην Διημερίδα: «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην Πράξη», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών Αγωγής & Έδρα Unesco.
 • 20 Φεβρουαρίου 2016. «ΦιλοσοAlia: Φιλοσοφία παντού(;)»: στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
 • 26-29 Μαΐου 2016. «Mind the gap…»: Περί φιλοσοφικών αντικειμένων» (σε συνεργ. με Φ. Παραφόρου, Έ. Νικολακοπούλου, Κ. Ρέντη), (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)]
 • 26-29 Μαΐου 2016. «Μιλώντας για ΦιλοσοφΑlia» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου), (στο πλαίσιο της Τέταρτης Διεθνούς Συνάντησης: Ημέρες Εργαστηρίων «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη». Σώμα φιλοσοφικό / Σώμα στην Εκπαίδευση, [Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) / Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Δίκτυο «Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» (ΔΙ.ΦΙ.ΠΡΑΞ)]
 • 9-11 Μαρτίου 2017. Φιλοσοφικό Παρατηρητήριο στο: Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης CPD. «Eνσωματώνοντας τη Φιλοσοφία στη Μουσική. Αποκαλύπτοντας πραξιακές όψεις της διδασκαλίας», (http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=11&Show=list)
 • 1 Απριλίου 2017, Ρόδος. Φιλοσοφικό Αναλόγιο1, «… χρείος ει ξένη φυγάς..» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου) στο πλαίσιο των 3ήμερων εκδηλώσεων «Έρχομαι ξένη. Ερχόμαστε ξένοι. Συναντήσεις ανθρώπων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πα/μίου Αιγαίου (30 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου, βλ.http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list)
 • 1 Απριλίου, 2017, Ρόδος: « Η πόλις θα σε ακολουθεί» – μουσικές και φιλοσοφικές αντιστίξεις, καθώς οι άνθρωποι έρχονται … : «ρυθμός, λόγος, κίνηση» κατά την παιδαγωγική διαδικασία ένταξης του/της ξένου/ης στο σχολείο» (σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου), στο πλαίσιο των 3ήμερων εκδηλώσεων «Έρχομαι ξένη. Ερχόμαστε ξένοι. Συναντήσεις ανθρώπων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πα/μίου Αιγαίου, ((30 Μαρτίου, 1-2 Απριλίου, βλ. https://sae.aegean.gr/2017/05/13/3%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF-booklet/ & https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=20805 )
 • 6 Μαΐου 2017, Ρόδος «Στα ίχνη της έννοιας με λογοτεχνικά & φιλοσοφικά κίνητρα και τρόπους» (σε συνεργ. με Μονιούδη, Μ.), στο: Διεθνές Σεμινάριο: Όψεις της φιλοσοφίας μέσα στην τάξη: Έρευνα & Πρακτική (βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=11&Show=list)
 • 12 Μαΐου 2017, Ρόδος, «Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά», στην Ημέρα Εργαστηρίων: H ετερότητα: παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας (βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=278)
 • 20 Μαΐου 2017, Ρόδος, «ΦιλοσοφΑλια3: Εμφανίσεις Φιλοσοφίας» (σε συνεργ. με Έ. Νικολακοπούλου & συνομιλητές: καθ. Jean-François Dupeyron & Dr. Φανή Παραφόρου), βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list
 • 18 Νοεμβρίου 2017, Ρόδος, Lubridium materiae – Φιλοσοφικό Αναλόγιο2 (σε συνεργ. με Νικολακοπούλου, Έ., & Αργυρίου, Μ.) στη: «16η Διεθνή Συνάντηση για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας της UNESCO, που συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) & την έδρα της UNESCO Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά: μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού.(βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=300)
 • 27 Ιανουαρίου 2018. «Η πρακτική φιλοσοφία στην παιδαγωγική κουλτούρα», Φιλοσοφικό Εργαστήριο & Συζήτηση στο : Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης, «Κρούω και μου μιλά». Σχολικά κρουστά στην τάξη. Η συγκρότηση μίας μουσικής Πράξης», 20-21 & 27-28 Ιανουαρίου 2018 με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/514-krouw-kai-mou-mila
 • 28 Απριλίου 2018, Ρόδος, «H πρακτική φιλοσοφία ως υπερβολή & χάσμα. Νήματα & ίχνη στο εργαστήριο » (σε συνεργ. με: Ε. Δημητροπούλου, Μ. Μονιούδη, Έ, Νικολακοπούλου, Juan José Martínez Olguín, Ε. Πάττα, Κ. Ρέντη, C. Roelens). 1η Διεθνής Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», http://practphil-biennale.aegean.gr/

Επιμέλειες Σειρών και Συμμετοχή σε Επιτροπές περιοδικών

 • Μέλος Ομάδας Επιμελητών Σειράς: «Κείμενα Παιδείας», εκδόσεις: Ατραπός
  • Διευθύντρια Σειράς (με Ν. Ανδρεαδάκη): “Παιδαγωγικές καινοτομίες. Φιλοσοφία και Πράξη”. Εκδόσεις: Πεδίο.
  • Επιστημονικά Υπεύθυνη Σειράς: «Φιλοσοφία και Παιδί», Εκδόσεις Διάδραση (με: Maughn Gregory, Montclair State University)
  • Διεθύντρια Σειράς: Φιλοσοφία & Εκπαίδευση. ΄Ερευνα, Θεωρίες, Έννοιες, Πρακτικές, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).
  • Συνεργάτιδα (εκπρόσωπος του Παν/μιου Αιγαίου) του περιοδικού: «Penser l’éducation, Philosophie de l’Education et Histoire des Idées Pédagogiques», Université de Rouen και μέλος Επιτροπής κριτών στο ίδιο περιοδικό
  • Μέλος επιτροπής κριτών του περιοδικού Revista Colombiana de Educacion Superior
  • Μέλος συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: «Παιδαγωγικά Ρεύματα του Αιγαίου», http://www.pre.aegean.gr/revmata/
  • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο περιοδικό: «Ιtinerάrios de Filosofia da Educaçao», Gabinete de Filosofia da Educação do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
  • Μέλος επιστημονικής επιτροπής στο περιοδικό: «Percursos & Ideias», Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, ISCET, Porto
  • Μέλος επιτροπής κριτών του περιοδικού «Revista Colombiana de Educacion Superior»
  • Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «δια-ΛΟΓΟΣ», Επετηρίδα Φιλοσοφικής Έρευνας
  • Μέλος επιστημονικής επιτροπής: «Eduquer/Former. Les Cahiers de l’ISP» (Revue de l’Institut Supérieur de Pédagogie)
  • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού, «Le Télémaque», Presses universitaires de Caen
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής: “Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση”, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής: “Hellenic Journal of Research in Education” (Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace)
  • Conselho Editorial στο: “Saber & Educar”, ESE de Paula Frassinetti
  • Εκδότρια του περιοδικού του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), “Αμήχανον”, Παν/μιο Αιγαίου
  • Συν-εκδότρια (σε συνεργ. με D. Moreau) του περιοδικού “Epistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices [EPREPE]” (http://eprepe.pse.aegean.gr/index.php/en/), Παν/μιο Αιγαίου

Συνεδριακές Ανακοινώσεις:

[ενδεικτικές]

 • 27 -30 Αυγούστου 1992, Poitiers. La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens, Πρακτικά, 24o Διεθνές Συνέδριο (Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franςaise), « La Vie et lα Mort »: Societé Poitevine de Philosophie.
 • 6-10 Ιουλίου 1993, Ιερουσαλήμ. «Forms and Directions of Education for Democracy in the Greek school system. Conditiοns which facilitates or Ιnhibit it» (σε συνεργ. Καΐλα, Μ.), Διεθνές Συνέδριο (υπό την οργάνωση του Adam Institut For Democracy and Peace) «Education for Democracy in a multicultural society».
 • 7-10 Juillet 1993, Aςores, «Co¬development in the Region of Dodecanese: University, Schοol system, Society», communication présentée à : 3ème Congrès Interantional, INRUDA, International Network οn the Role of Universities in Developing Areas.
 • 28-30 Décembre 1993, Israel, «Teaching οn the frontier», communication présentée à : Colloque International, «Regional Development: The challenge of the Frontier», Ben-Gurion University of the Νegev.
 • Μάϊος 1994, Ρόδος. «Η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια νέα πρόκληση για τον φιλοσοφικό λόγο και για τους φιλοσοφούντες». Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο για τα «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» :
 • 1-4 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα. «Από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία της Παιδείας και αντίστροφα: το τεντωμένο σκοινί της διδασκαλίας», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα. «Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα παιδιά», 30 Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (πρλμβ. στα Πρακτικά του Συνεδρίου, βλ. ηλ. διεύθ., http://www.pee.gr).
 • 1-3 Νοεμβρίου 2002, Ρόδος. «Περιβάλλον, Φύση, Ενέργεια και Εκπαίδευση: το στοίχημα της σύνδεσης των γνώσεων» (συνεργ. Καΐλα Μ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
 • 10 Νοεμβρίου 2003, Ρόδος. «Η Φιλοσοφία της Παιδείας: τέχνη υφαντική», Ημερίδα με ευρωπαϊκή συμμετοχή, «Κατανοώντας της Φιλοσοφία της Παιδείας».
 • 18-19 Décembre 2003, Dijon. «La sortie de l’univers d’Aladin. L’éthique à travers la philosophie de l’éducation – et à travers elles, l’égalité», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι: Colloque International, «La Philosophie saisie par l’éducation: identités d’un champ de recherches».
 • 25-29 March 2004, Graz/Austria. «The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the «good conscience»», International Conference, Philosophy with Children: «Encouraging Philosophical thinking».
 • 22-25 Σεπτεμβρίου 2004, Kρήτη-Ρέθυμνο. «The “tact” and of (the) Philosophy of Education», European Conference on Educational Research (ECER), υπό την οργάνωση της European Educational Research Association (EERA).
 • 30 Juin-2 Juillet, 2005, Arradon /France. «Homo criticus, homo philosophicus», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, Conférence Internationale, Quelle idée de l’homme pour le pédagogue.
 • 23-25 Σεπτεμβρίου, 2005, Ισθμός Κορίνθου. «Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα Π.Π.Ε. για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου» (σε συνεργ. με Ν. Αναστασάτο), στα: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • 3, 4 e 5 Novembro, 2005, Porto. «De la philosophie de l’éducation: le visage de Janus», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, 2a Conferência Internacional de Filosofia da Educaçao, «Liminares Contemporâneos da Educaçao. PerspectivasFilosoficas».
 • 21-23 Οκτωβρίου, 2005, Ρόδος. «H δύσκολη διαπολιτισμικότητα, σχόλιο στους διαπολιτισμικούς σχεδιασμούς» (σε συνεργ. με Ηubert Vincent, Μ. Ρόη), ΙΑ’ Διεθνές Συνέδριο της Π.Ε.Ε., «Το Σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας κ’ της πολυπολιτισμικότητας».
 • 8 et 9 Septembre 2006, Montpellier. «Le paradoxe philosophique de l’éducation à la démocratie», εισήγηση στο: Colloque «Autorité éducative, savoir, socialisation démocratique», Université Montpellier 3.
 • 15 et 16 Novembre, 2006, Paris. «Faire de l’éducation, faire de la philosophie», εισήγηση στο: Colloque International sur les «Nouvelles Pratiques Philosophiques», Unesco.
 • 19 et 20 Juin 2006, Nantes. «Un cas de problématisation: l’antinomie et sa gestion dans le cadre de la philosophie de l’éducation», εισήγηση στο: 3ème Colloque Problema, La problématisation: Transversalités et Spécificités.
 • 3-6 August, 2006. «Philosophy of Education: a philosophical observation post?», workshop, στο: Proceedings of 10th INPE Biennial Conference, Philosophical Perspectives on Educational Practice in the 21thCentury, University of Malta, σ. 315.
 • 13-14 Απριλίου, 2007, Πάτρα. «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού» (σε συνεργ. με Βούκανου Μ.), ανακοίνωση στο: South – European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, (conference proceedings multimediaCD, Index: No 12), Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 • 7-12 Mai, 2007, Québec . «Le nœud théorie-pratique: la philosophie de l’éducation en problématisation», εισήγηση στο: 75e Congrès de l’ACFAS, «Entre Bachelard et Dewey, regards croisés sur la problématisation. Approches réflexifs et praxéologiques de l’éducation», Université du Québec à Trois.
 • 26 Απριλίου, 2007, Ρόδος. «Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική συναντά την Εκπαίδευση: ποιος νοιάζεται για φιλοσοφία;», ανακοίν. στην ημερίδα για την Περιβαλλοντική Ηθική.
 • 15-16 Juin, 2007, Paris. «L’éducation aux valeurs, l’éducation philosophique, le sens commun pédagogique et les miettes de relativisme», ανακοίν. στο 1ο Συνέδριο της SOFPHIED, Education et Relativisme.
 • 12-14 Ιουνίου, 2008, Ρόδος. «De l’horrible danger de problématisation» εναρκτήρια ανακοίνωση, στο: 5ème Colloque Problema: La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?,
 • 12-14 Ιουνίου, 2008, Ρόδος. «Problématisation et formation des professionnels de l’éducation spécialisée: dilemmes éthiques et ‘voie exodique’» (σε συνεργ. με: Carvalho Ad.), στο: 5ème Colloque Problema: «La problématisation dans l’enseignement et la formation: Quelles difficultés? Quelles aides possibles?»
 • 24-25 Iουνίου, 2008, Paris. «Pour une philosophie de l’éducation s’approchant de la pédagogie institutionnelle (piste d’amorçage, l’éthique interculturelle)», ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο, «La place des femmes dans l’analyse institutionnelle», υπό την οργάνωση του UFR-Sciences de l’Education/ Université Paris 8.
 • 16 – 19 October 2008, Graz/Austria. «The emergence of the intercultural intention through the crossing of Children’s Literature and of Philosophy with Children», ανακοίνωση στο: International Conference, «Philosophy of Interculturality», Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO.
 • 20 et 21 de Novembre 2008, Porto. «Territorialisations dompteuses et seuils sauvages: de l’espace et de la philosophie de l’éducation», ανακοίνωση στο: 1º Colóquio Internacional (Research Group Philosophy and Public Space – Gabinete de Filosofia da Educação) / Modos e figures do habitar- Universidad do Porto, Faculda de Letras,
 • 28 Νοεμβρίου 2008, Ρόδος. «Το θολό είδωλο της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση», ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, TEPAEΣ, (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου, 2009 – MultimediaCVitem 14: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 81-96).
 • 25-27 Juin 2009, Paris. Faire de la philosophie avec les enfants: la philosophie comme agent empathique”, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: Enfants et Philosophie στο: Colloque International: Troisièmes rencontres de la Sofphied, «Repenser l’enfance? Une question philosophique. Une question à la philosophie».
 • 2-4 Juillet 2009, Angers. «Quelle foi dans une pédagogie de l’éducation spécialisée? Le cas de la solitude intraitable» (σε συνεργ. με: Carvalho Dias A.), ανακοίνωση στο: Colloque International Francophone, La foi du Pédagogue, 2. «Foi pédagogique: l’absurde, l’acédie, l’horizon», Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, στο: Colloque International Francophone, La foi du Pédagogue, Université Catholique de l’Ouest-Angers.
 • 28, 29, 30 Mai 2009, Porto. «Education spécialisée, situations-limites et gestion du contradictoire» (σε συνεργ. με: Carvalho Dias A.), ανακοίνωση στο: 6ème colloque du réseau PROBLEMA, Expérience et problématisation, IF/GFE Université de Porto/RG Philosophie de l’Éducation et contemporanéité. CIPAF/Escola Superior de Educação Paula Frassinetti,
 • 29-31 Octobre 2009, Basel/Suisse. «De la congruence: un haut-fond pour la philosophie de l’éducation», ανακοίν. στο: Colloque international, « La Philosophie de l’Éducation et la Transformation des Systèmes Éducatifs ».
 • 23-26 Juin 2009, Paris. «De l’espace lefebvrien et de la philosophie de l’éducation», συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, L’héritage philosophique, στο: Colloque pour les 40 ans de Paris 8: L’héritage de Georges Lapassade, Université Paris 8.
 • 16-17 Απριλίου 2010, Χαλκίδα. «Περιβαλλοντική Ηθική και διδασκαλία αξιών στο σχολείο», εναρκτήρια ομιλία στο: Επιστημονική Διημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σχολείο και Οικολογικό Παιδικό Βιβλίο”.
 • 20, 21, 22 Mai 2010, Bizerte (σε συνεργ. με: Carvalho A. Dias), «Seuils et fragilités: parcours de problématisation pour l’éducation spécialisée», ανακοίν. στο: 7ème Colloque International du réseau «Problema».
 • 20, 21, 22 Οκτωβρίου 2011, Ρόδος. «Φιλοσοφικές (απo)κλίσεις και κλήσεις: φιλοσοφία με τα παιδιά και τόποι του γυναικείου», ανακοίνωση στο: Συνέδριο «Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., «Π.Μ.Σ. / Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό».
 • 2011 (22 Οκτωβρίου 2010), Ρέθυμνο. «Φιλοσοφική κουλτούρα και φιλοσοφική εκπαίδευση: από τη συγγένεια στην ασυμβατότητα», εισήγηση στην Ημερίδα: «Από τον μονόλογο του δασκάλου στον ομαδικό διάλογο. Φιλοσοφική σκέψη και διερεύνηση στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη», Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε./Ρέθυμνο
 • 10-13 April, 2011, Brussels. «Professional wisdom and ethics: a symposium» (σε συνεργ. με S. Banks, A. Carvalho, D.Snieskiene, A. Vanhala), Συμμετοχή σε Συμπόσιο στο: Conference: “Social Action in Europe: Sustainable Social Development and Economic Challenges”, Ensact.
 • 18, 19, 20 Mai 2011, Porto. «Le secret de Selia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude», εισήγηση στο: Congrès International «La Solitude aux seuils de la personne et de la solidarité: entre les liens et les fractures sociales», III Congrès de la SOFELP – Société de Philosophie de l’Éducation de Langue Portugaise, avec le concours de la SOFPHIED – Société Francophone de Philosophie de l’Éducation.
 • 26, 27, 28 Mai 2011, Paris. «La médiation de l’empathie: entre la sollicitude et la compréhension», ανακοίνωση στο: Congrès International «L’individu et le collectif: une question philosophique pour l’éducation», organise par SOPHIED – Société Francophone de Philosophie de l’Éducation.
 • 9,10, 11 Juin, 2011, Granville (France). (σε συνεργ. με Carvalho Dias A.), «La problématisation de l’interculturel: la fragilité des approches», στο: 8ème Colloque International du Réseau Problema (co-organisé par l’Université de Caen-Basse-Normandie IUFM CERSE EA 965).
 • 18-19 Ιουνίου 2011, Φλώρινα. «Η γνώση στο σχολείο: η κόκκινη γραμμή του νοήματος», ομιλία στην Ημερίδα της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, οργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας,« Ο ρόλος της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος ».
 • 12 – 16 July 2011, Tilos, «The ambush of congruence: the philosophy of education on the verge of its common sense», εισήγηση στο: 1st Conference Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action (University of Cyprus) Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB).
 • 30-31 Μαρτίου 2012, Ρόδος. «Η ευφορία της αναστοχαστικής βεβαιότητας, τα κατώφλια-μέδουσες και η παράδοξη θέση της φιλοσοφίας της παιδείας», ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση: «Η Φιλοσοφία της Παιδείας στην Πράξη» στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 • 7-8 Μαΐου 2012, Ρόδος. «Η προβληματοποίηση ως μοχλός της ερευνητικής μεθοδολογίας», ανακοίν. στη διημερίδα, «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού», Οργάνωση: Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.-Παν/μιο Αιγαίου.
 • 24-26 Mai 2012, Jersey. «La dilemmatisation comme une procédure de formation problématisante» (σε συνεργ. με Dias de Carvalho A.), Ανακοίνωση στο: 9ème Colloque Problema, « Les dynamiques de problématisation ».
 • 18 – 21 October 2012, Graz / Austria. «From the ‘sentiendum’ to the ‘cogitandum’ and what force us to think, ανακοίν. Στο: International Conference – «Cognition – Emotion – Communication» Scopes and Limits «Kognition – Emotion – Kommunikation» Möglichkeiten und Grenzen (organized by ACPC Austrian Center of Philosophy with Children, Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO).
 • 7-10 Novembre 2012, Porto. «De l’anthropocentrisme, du sens commun et des seuils d’intensité», ανακοίν. στο: Colóquio Internacional Direitos Humanos e contemporaneidade: o novo contrato social, organized by the Gabinete de Filosofia da Educação/ Instituto de Filosofia / Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
 • 18-20 Ιανουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη. «Θεωρία, Πρακτική και αναδύσεις του κοινότοπου», ανακοίν. στο: Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, «Μαζική εικόνα και παγκόσμιο [ποιητικές] διεργασίες: για μια νέα πολιτική της κουλτούρας», ΑΠΘ / Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν/μίου Μακεδονίας, Φιλοσοφείν.
 • 17 & 18 Μαΐου 2013, Ρόδος. «Άνθρωπος αφηρημένος μέχρι το σώμα»: συνδέσεις, κατώφλια, δια-ετερότητα», ανακοίν. στην: 5η Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή: «Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες & νοήματα», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων.
 • 9-11 septembre 2013, Genève. (σε συνεργ. με Carvalho A.), «La dilémmatisation comme un mécanisme de réflexion morale», ανακοίν. στο: Journées du REF, Université de Genève
 • 28 Aπριλίου 2014, Strasbourg. «Du caring: Sentiment, réflexion, relation, acte», ανακοίν. στην: Ημερίδας«Le Bien-être à l’école», υπό την οργάνωση: ESPE de l’Académie de Strasbourg.
 • 5-7 Ιουνίου 2014, Bordeaux-France». «La pluralité des sens, la nébulosité conceptuelle, l’ambivalence: un espace philosophique de problématisation» (σε συνεργ. με Carvalho A. Dias), ανακοίν. στο: 11èmeColloque Problema.
 • 2014, Αθήνα. «From Philosophy of Education to Professional Ethics in Education and vice versa: an impossible way?/ De la Philosophie de l’Education à l’Ethique Professionnelle en éducation et vice versa: un trajet impossible», ανακοίν. στο: 5ου Διεθνές Συνέδριο, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
 • 19 et 20 Νovembre 2014, Paris. «Le duende philosophique. Pour un commentaire sur l’acte philosophique dans le cadre scolaire», ανακοίν. στο: Journée Mondiale de la Philosophie 2014 et des 14èmes Rencontres internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiquesorganisées par PHILOLAB et le CREN, Maison de l’UNESCO.
 • 28 και 29 Noεμβρίου 2014 Δράμα. «”Φαντασία νεκρή φανταστείτε”… το παράδοξο μιας επίκλησης στην εκπαίδευση», εναρκτήρια ομιλία, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «H Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση».
 • 27-30 Απριλίου 2015, Ρόδος. «Όταν το παιδικό βιβλίο (δεν) σκέφτεται φιλοσοφικά. Εγκιβωτισμοί & προεκτάσεις», ανακοίν. στο: Διεθνές Συνέδριο: Λογοτεχνικές Διαδρομές. Ελλάδα-Τουρκία, Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων & Μεταφραστών.
 • 12­-14 Μαΐου 2015, Ρόδος. «Διαυγής θέα των θεμελίων των δυνατών οικοδομημάτων»: φλυαρία και σιωπή των ηθικών αξιών στην εκπαίδευση « ανακοίν. στο: Διεθνές Συμπόσιο «Η Ηθική στην εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα», «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ,Παν/μιο Αιγαίου.
 • 16 Μαΐου 2015, Λέρος. «Tα περί-χωρα του ευ ζην στο σχολείο ή περί φροντιδο-λογίας», ανακοίν. στη Διεθνή Ημερίδα «Το ευ ζην στο σχολείο: φιλοσοφικές αναγνώσεις», «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Παν/μιο Αιγαίου & Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 • 23 octobre 2015, Montréal. «Le dilemme et la dilemmatisation comme défis pour la formation éthique en éducation: repères théoriques, praxiques et pratiques» (σε συνεργ. με Carvalho, A.), ανακοίν. στο: Colloque des XIVes Rencontres internationales du réseau Recherche en éducation et en formation (RÉF2015), Université de Montréal.
 • 22-23 Νοεμβρίου 2015, Oran- Aλγερία. «Le relais de l’éthique professionnelle en éducation – lieu glissant ou appui?», ανακοίν. στο: Διεθνές Συνέδριο, «Université et Ethique Professionnelle», Enjeux Actuels, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle.
 • 4-5 Δεκεμβρίου 2015, Λευκωσία. «To φετίχ της συζήτησης στην εκπαίδευση και η φιλοσοφία-βολίδα ή η φιλοσοφική συμβολή», ανακοίν. στη: Διημερίδα, «Η προώθηση του διαλόγου μέσω της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην Πράξη». Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, σε συνεργ. με την Έδρα της Unesco
 • 27-8 Μαΐου 2016, Ρόδος. «H περίπτωση της Επαγγελματικής Ηθικής στην Εκπαίδευση: λήψεις, σαρώσεις, καταγραφές» (σε συνεργ. με Νομικού Α.), ανακοίν. στην 8ηεπιστημ. Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: « Η σχολική μονάδα ως ευφυής, υβριδική & ηθική οντότητα», Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Μονάδων».
 • 13-16 October 2016, Austria. «Stoïc oikeiôsis, Critical Thinking & Philosophical Education» (σε συνεργ. με Monioudi M.), ανακοίν. στο: Ιnternational Conference for Philosophy for Children, «Cosmopolitanismus und Identität», Graz/Austria, Karl-Franzens-Universität.
 • 16-18 Novembre 2016, Paris. «Affaire Philosophie: laquelle, pour qui, par qui, avec qui, pourquoi », ανακοίν. στο: 15èmes Rencontres Internationales, Nouvelles Pratiques Philosophiques à l’école et dans la cité, Maison de l’Unesco.
 • 28 και 29 Απριλίου 2017, Κέρκυρα. «Φιλοσοφία με/για παιδιά: η κίνηση της σκέψης και οι μηχανικές φιλοσοφο-γραφίες», κεντρική ομιλία στο: Διεπιστημονικό Συνέδριο, «Παιδί και Πληροφορία:
  Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού», σε συνδιοργάνωση: Ερευνητικής Ομάδας Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC), των Eργαστηρίων: Τεχνολογιών της Πληροφορίας/ Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • 27 et 28 Juin 2017, Lyon l. «Errance ou Exil, dérives et passages. L’éducation et la formation de soi comme traversées des frontières» (σε συνεργ. με D. Moreau), ανακοιν. Στο: Colloque SOFPHIED «Education et Frontières».
 • 30 Ιουνίου 2017, Bordeaux. «Quand se leva la radieuse lumière du matin… La capacité d’une certaine attention», ανακοίν. στη: Διεθνή Ημερίδα: L’élève en son île, ESPE Site des Landes/ Παν/μιο Bordeaux.
 • 4-6 Ιουλίου 2017, Paris. «“Qui est là? “* ou “donnez-moi un corps”**. Du détail. Une remarque pour la formation éthique», ανακοίν. στις: Διεθνείς Συναντήσεις του Δικτύου Έρευνας στην Εκπαίδευση & την Επιμόρφωση/REF- CNAM
 • 10-13 Οctobre 2017, Buenos Aires. «Échafaudages, seuils, silences, illusions de dialogue; la nausée de l’inachevé», ανακ. στο πλαίσιο του Συμποσίου «El lugar de la filosofia de la educacion en la formacion : les défis de la “post-vérité”, στο: 4to Congresso Latinoamericano de Filosofίa de la Educaciόn: Desafίos de la Filosofίa de la Educaciόn en América Latina: Memoria y Prospectiva, Unuiversidad Nacional de San Martin, Escuela de Humanidades.
 • 29 Απριλίου 2018, Ρόδος, Oμιλία στο Στρογγυλό Τραπέζι του κλεισίματος της1ης Διεθνούς Biennale στην Πρακτική Φιλοσοφία ««Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», 27, 28, 29 Απριλίου 2018, υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», http://practphil-biennale.aegean.gr/
 • 18 Μαΐου 2018, Ρόδος, «For frozen thoughts that the thinking activity ought to unfreeze », ανακ. στο: 10η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με θέμα «Η Πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων» (οργ. Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»)
 • 14 Ιουνίου 2018 Καναδάς, «Narratives au bord de, au raz-bord, au ras de », ανακοιν. στο: Σεμινάριο, « Cinéma et Existence », υπό την οργάν. των: Laboratoire de recherche en psychologie existentielle du département de psychologie (Université de Sherbrooke)- Département de psychiatrie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke)-Sction de psychologie humaniste du Département de psychologie (Université du Québec à Montréal).

 • 15 Ιουνίου 2018, Καναδάς, « Le relais de la philosophie de l’éducation pour une saisie de l’éthique professionnelle dans la formation », ανακοίν. στην: Ημέρα μελέτης, « Théories, cadres de référence et auteurs significatifs pour l’éthique dans les domaines de l’éducation et de la formation », υπό την οργ΄. Faculté d’Education, Université de Sherbrooke.

Συγγραφικό Έργο

[Ενδεικτικές Καταγραφές]

 • 1987. «Η περίπτωση του Αισχύλου μέσα στους εγελιανούς μηχανισμούς: ιστορική αναφορά, παράδειγμα ή συγγενής μηχανισμός», Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΚΟ’, σσ. 1-20.
 • 1989. «Η εξύφανση του νοήματος στο Μονταίνιο. Η ανθρώπινη παρουσία ως ιστορία του νοήματος», Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΛΑ’., σσ. 353-378.
 • 1992. «Ο φιλοσοφικός τρόπος ή η φιλοσοφική τροπή της Αισχύλειας τραγωδίας», πρδκ. Παρνασσός, Αθήναι, τόμος ΛΔ’, σσ. 242-258.
 • Genette, G., Marin, L., Mathieu – Colas, M., Τα όρια της διήγησης, μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ.,σειρά: Θεωρία και Μέθοδος – 2, Αθήνα: Καρδαμίτσα.
 • 27-30 Αυγούστου 1992. «La mort et la vie tragiques chez Eschyle: le principe, la médiation, le sens», Πρακτικά, 24ο Διεθνές Συνέδριο (Association des Sociétés de Philosophie de Langue Franςaise), σσ. 259-262.
 • Greisch, J., Οι μεταφορές της ανάγνωσης. Ζητήματα μεθόδου, μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ., σειρά: Θεωρία και Μέθοδος, Αθήνα: Καρδαμίτσα,.
 • 1993. «Τhe humanism of education and upbringing», (collab. avec Κaila, Μ.), Πρδκ. Προσχολική Αγωγή, 6/93 (στα Βουλγαρικά), σσ. 3-6.
 • 1993-4. «Πλάτωνας και Αισχύλος: Η εσωτερική συγγένεια ως αναζήτηση της αρχής. H μίμηση», Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Ακαδημία Αθηνών), Νο 23-24, σσ.114-144.
 • Δεκέμβριος 1994. «Ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης», (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.,), πρδκ. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Νο 15, Δεκ., σσ. 101-124.
 • 8-10 Μαΐου 1994. «Η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια νέα πρόκληση για τον φιλοσοφικό λόγο και για τους φιλοσοφούντες», Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού Συμποσίου για τα «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», 1992, Ελληνικά Γράμματα, τόμ. Ιος, σσ. 59-65.
 • 1994. «L’idée européenne et l’éducation», (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), πρδκ. Παιδαγωγική, Νο 6, σσ. 62-67.
 • 1994. «The game seen through the experience of the preschool education in Greece», (σε συνεργ. με Καΐλα Μ.) Education Préscolaire, Νο 7-8, σσ. 61-3.
 • Νοέμβριος 1994. «La médiation ambigüe du pourtant nécessaire éducateur. Le cas de l’école maternelle en Grèce», Perspectives, Νο 26, σσ. 7-18.
 • 1994. «Ευρωπαϊκή ιδέα και Εκπαίδευση: η πρόληψη τον ζητουμένου και ο λαβύρινθος» (σε συνεργ. με Καϊλα Μ.), στα: Πρακτικά τον Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (Αθήνα 1993), εκδ. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη & Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, σσ. 281-303.
 • 1995. «Αναλυτικά Προγράμματα στη Γενική Εκπαίδευση. Με έμφαση στην Προσχολική ηλικία: Προβληματισμοί και προοπτικές» (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.,), Πρακτικά του Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Αναλυτικά Προγράμματα στη Γενική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θεωρία και Πράξη, 16-17 Απριλίου 1994, εκδ. Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων», σσ. 163-183.
 • 1995. «L’idée européenne: Un défi pour l’éducation et les éducateurs de l’Europe», (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), Cibles, No 32, 1995, σσ. 18-22.
 • 1995. «Ένα Παραδειγματικό σχήμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο» (σε συνεργ. Καΐλα, Μ.), πρλμβ. στον τόμο: Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση, εκδ. Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά, σσ. 393-406.
 • Fourez, G., ‘’L’enseignement de la Techno-Science: importance, principes et présuppositions’’, (μτφρ. σε συνεργ. με Μ. Καΐλα), στο: L’évolution de la Didactique – un regard épistémologique,Athènes: Gutenberg, σσ. 533-548.
 • Φθινόπωρο- Χειμώνας, 1995. «L’intervention active de l’Université au développement global et durable de la région grecque de Dodécanèse: propositions et perspectives», (σε συνεργ. με Καΐλα, M.), Alliage, No 24-25.
 • Θεοδωροπούλου, Έ. ( σε συνεργ. με Καΐλα Μ.), Ο εκπαιδευτικός,Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 395).
 • Sens et formation de sens chez Eschyle. Presses Universitaires du Septentrion (σελ. 721).
 • «Perspectives universitaires et éducatives: pour un partenariat avec tous les acteurs sociaux. Une proposition greco-française ». (σε συνεργ. με Fournier, J.), PRELUDE,No 37-39, σσ. 89-9.
 • Πλούταρχος (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 1, Αθήνα:Ατραπός, (σ. 151).
 • Νοέμβριος «Τhe University of the Aegean: the example of a University-bridge and lever for Development», (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), Letters from the Black Sea,Vol. 5-6, σσ. 42-48.
 • Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 2, Αθήνα: Ατραπός, (σελ.180).
 • 2000. Αισχύλος, (πρόλ. Jean-Louis Vieillard-Baron J.,-L.,). σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 3, Αθήνα: Ατραπός, (σελ.150).
 • 1-4 Νοεμβρίου 2000. «Από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία της Παιδείας και αντίστροφα: το τεντωμένο σκοινί της διδασκαλίας», στο: Πρακτικά, 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Αθήνα, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα, σσ. 303-312.
 • Thill, G., Warrant, F., Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα,(μτφρ. σε συνεργ. με Ξανθάκου, Γ.), σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 7, Αθήνα: Ατραπός, (σελ.320).
 • Mialaret, G., Henri Wallon. (εισαγ. Ardoino, J.), (μτφρ. σε συνεργ. με Ξανθάκου, Γ.,). σειρά: Κείμενα Παιδείας, Αθήνα: Ατραπός, (σελ. 330).
 • Vieillard – Baron, J., L., Henri Bergson. (μτφρ. – σημ. Έ. Θεοδωροπούλου). σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 9, Αθήνα, (2ηέκδοση 2011, Αθήνα: Διάδραση). (σελ. 299).
 • 2001, 8-10 Νοεμβρίου. 7. «Δυσκολίες, ασυμβατότητες, αντινομίες: η φιλοσοφία της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση και αντίστροφα» ( (σε συνεργ. με Καΐλα Μ), στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», ( http://www.pee.gr).
 • Δεκέμβριος «Universities, Networks and Academic cooperation (Trends and perspectives)», (σε συνεργ. με Tadlidil,, Φώκιαλη Π., Καΐλα Μ.), στο: Ege Academic Review/Ege Akademik Bakis, σσ.1-10.
 • 7-9 Νοεμβρίου «Enseignant Philosophie aux enfants», 3ème Congrès Panhellénique avec Participation Internationale, Athènes, (v.: http://www.pee.gr).
 • 2002. «The critical role of the University of the Aegean and the values supporting its activity», PRELUDE, No 40, σσ. 91-98.
 • 2002. «The myth of the glance – the ambivalent monstruosity and ruse or “How to look at the head of the Medusa”», (σε συνεργ. Με Ξανθάκου Γ.), στο: Intercultural approach of Myths, Mathematics and learning disabilities in the Information Society(editors Kaila, M., Kalavassis, F., Polemikos, N.,), University of the Aegean, Interreg II, Rhodes, σσ. 155-165.
 • 2002. «Η ηθική της εκπαίδευσης: η μελαγχολία της αμφιθυμίας και η ασύμπτωτη επιθυμία», στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Γ’ Αποκλίσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Ατραπός, , σσ. 525-537.
 • 2002. H περίπτωση του Πανεπιστημίου: η έκρηξη της ταυτότητας και η ψυχοπαθολογία της (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Δ’ Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 64-105.
 • Τα δικαιώματα του παιδιού: το παιδαγωγικό ως πολιτικό και η παθολογία του ευνόητου (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.), στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Φρ. Καλαβάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή, και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμ. Δ’ Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 209-224.
 • «Homme-animal: représentation ou réalité?», (σε συνεργ. με Kαΐλα, M.,), στο: Entre l’homme et l’animal. Une nouvelle alliance?(eds Duchêne, J., Beaufays, J.,-P., Ravez, L.), Belgium, Presses Universitaires de Namur, σσ. 149-159.
 • 11 Σεπτεμβρίου «The Major-shift in higher Education. From Institution-centric Education to student-centric Education, Students as Creators and propagators of University Culture» (σε συνεργ. με Φώκιαλη Π. & Καΐλα Μ.), στο: BSUN 2nd Congress, Quality Assurance in Higher Education, Baku, Αzerbaijan, in: Letters from the Black Sea, Special Issue, σσ. 47-50.
 • 7-9 Νοεμβρίου 2002. Αθήνα. «Διδάσκοντας Φιλοσοφία στα παιδιά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος», «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (πρλμβ. στα Πρακτικά του Συνεδρίου, βλ. ηλεκτρον. διεύθ. http://www.pee.gr).
 • 18 – 19 Δεκεμβρίου «La sortie de l’univers d’Aladin», στο: Drouin-Hans, A.-M., (dir.), 2004, La philosophie saisie par l’éducation,Actes du colloque,Tom. 1, Rêver l’égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, σσ. 129-145.
 • «Einführung», στο: Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung(σε συνεργ. με Fokiali, P., Τriarchi-Hermann, B., Κaila, M.,), Section D, «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, σσ. 789-796.
 • 2003. «Η ανάγνωση κειμένων: σχεδίασμα για την κατασκευή ενός φιλοσοφικού παραδείγματος», Επιστήμες της Αγωγής, τεύχος 4, Ρέθυμνο, σσ. 107-127.
 • 2003. «Einführung: Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung (dir. Fokiali P., Triarchi-Hermann, V., Kaila M.), éd. Trilingue, Dillingen Akademie, München, Agäis Universität, Rhodes, σσ. 305-319.
 • 2003. «Zwischen Akzeptanz und Kritik – Das Globalosierungsmodell und die Rechte der Universität», (collab. Mit Govaris Ch., Κaila, Μ.), στο: Beiträge zur Lehrerfort und Weiterbildung (επιμ., Π. Φώκιαλη, B. Τριάρχη-Hermann, Μ. Καΐλα), Section D, «Spezielle Themen der Lehrerfortbildung: Neue Schwerpunkte? Neue Perspektiven? Neue Anwendungen?», Dillingen Akademie München Agäis Universität, Rhodes, σσ. 845-857.
 • 2003. «Women as members of the academic hierarchy in Greek Universities: low representation for high posts» (σε συνεργ. με Fokiali P., Xanthakou G.), στο: Issues on Teachers’ in-service training and further Education (coord. Fokiali P., Β. Τριάρχη-Hermann, Kaïla M.), Ακαδημία Dillingen, τρίγλ. Έκδ. Μόναχο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα, σσ. 858-872.
 • 2003-4. «?εγώ (άλλος)…,? υποκείμενο (αντικείμενο)… Μετέωρη ολοκλήρωση και παιδαγωγικό ανάγωγο(;)», Παιδαγωγικός Λόγος, Tόμος Θ’, τεύχος 1, σσ. 105-123.
 • 2004. Η Εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας: Εισαγωγή: J. Houssaye, Αθήνα, Ατραπός (σελ. 331).
 • 2004. «Masculin, Philosophical Discourse and the Woman «deep in its belly”», στο: «Greek – Τurkish Approaches: redefining the female identity» (επιμ. Καΐλα, Μ., Berger, G., Θεοδωροπούλου, Ε.,), Αθήνα, Ατραπός, σσ. 307-318.
 • 2004. «Le corps eschyléen tragique: une concrétion difficile», in: Télémaque, «Les lieux du corps», No 25, Presses Universitaires de Caen, σσ. 31-47.
 • 25-29 March 2004. «The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the “good conscience”», International Conference, Philosophy with Children: «Encouraging Philosophical thinking», Graz/Austria, στο: Camhy, D.,G.,- Born, R., (eds), Encouraging Philosophical Thinking, Proceedings of the International Conference on Philosophy for Children, Germany, Academia Verlag, Sankt Augustin, conceptus-studien band 17, σσ. 23-33.
 • 2004. «Low Representation of Women in the Academic Profession: the Case of Greece and Turkey», (σε συνεργ. με Fokiali P., Tatlidil R., Xanthakou Y.) στο: Greek-Turkish Approaches: revealing women’s socio-economic role (επιμ. Καΐλα Μ., Berger G., Θεοδωροπούλου Ε.), Αθήνα, Ατραπός, 2004, σσ. 417-438.
 • 2004. Approches Greco-turques (coll. / (dir. Κaila Μ., Berger G., Théodoropoulou H.), Tom II. Redéfinissant l’identité féminine/ Greek-Turkish Approaches: redefining the female identity, coll. bilingue Αthènes, Αtrapos (coord. Tatlidil, E., Théodoropoulou, H., / trad. Théodoropoulou, H., Fokiali, P.,).
 • 2005. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν.), Αθήνα, Ατραπός.
 • 2005. Hess, R., μετάφρ. Του: «La construction philosophique du moment interculturel. D’une conscience du social à une éducation de la personne», dans: Actes de XI Congrès International de l’Association Pédagogique grecque, L’Ecole dans la société de l’information et de la multiculturalité, Rhodes, 21-23 Octobre, Thessaloniki: Kiriakidi.
 • 2005. «Περιβαλλοντική Ηθική, ένα σταυροδρόμι σε σταυροδρόμι», στο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν.), Αθήνα, Ατραπός, σσ. 267-285.
 • 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2005. «Homo criticus, homo philosophicus», ανακοίνωση στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι, Conférence Internationale, Quelle idée de l’homme pour le pédagogue, Arradon /France.
 • 23-25 Σεπτεμβρίου 2005. «Η περιβαλλοντική ηθική μέσα από ένα Π.Π.Ε. για την οικολογικοποίηση της ύλης των μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου» (σε συνεργ. με Αναστασάτο, Ν.), στο: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ισθμός Κορίνθου.
 • 21-23 Οκτωβρίου 2005. «L’interculturel difficile en tant qu’amorce d’élaboration d’intentions interculturelles» (σε συνερ. με Vincent, H., et.al), στο: Actes du XIème Congrès International de l’Association Pédagogiques grecque, L’Ecole dans la société de l’information et de la multiculturalité, Rhodes, Thessaloniki, ed. Kiriakidi, σσ. 649-657.
 • 2006. «La Philosophie de l’Education: la «conscience malheureuse», le visage de Janus et les mouvements», στο: Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, No 3, t. I, Ediçoes Afrontamento, σσ. 181-199.
 • 3-6 Août, 2006. «Philosophy of Education: a philosophical observation post?», εργαστήριο στο: Proceedings of 10th INPE Biennial Conference, Philosophical Perspectives on Educational Practice in the 21th Century, University of Malta, p. 315.
 • Νοέμβριος 2006. Μετάφραση: Hess, R.«Η πρακτική του ημερολογίου ως οικοδόμηση της διαπολιτισμικής στιγμής», «CourantsPédagogiques en Egée, vol. 2, σσ.80-82, Ρόδος.
 • 15-17 Δεκεμβρίου 2006. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία: ζητήματα διαμόρφωσης συνείδησης» (σε συνεργ. με Καΐλα, Μ.,), στο: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, , σσ. 228-23.
 • Ιανουάριος-Ιούνιος 2006. «Ποιος σκέφτεται καλύτερα; Φιλοσοφία: το φάντασμα στη μηχανή», στο: Childhood & Philosophy, v.1, n.3, jan./ju, 2006, http://www.filoeduc.org/childphilo 3. “Education sur le dos de la philosophie”, Childhood & Philosophy, v. 3 n.5,http://www.filoeduc.org/childphilo.
 • 2007. «Ο Φιλόσοφος κι ο αθλητής: μια ιστορία για τη διαπολιτισμικότητα», στο: Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Ε., Κοντάκος, Αν. (επιμ.) H Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός , σσ. 31-51.
 • 2007. «’’Φιλοσοφία για Παιδιά’’: Τόποι και τρόποι για τη Φιλοσοφία», εισαγωγή στο: Sharp A.-M, Splitter L.-J-, «Φιλοσοφία για παιδιά». Το Κουκλονοσοκομείο, Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου. Ένα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό της Προσχολικής Εκπαίδευσης(επιμ. μτφρ. εισαγ. Θεοδωροπούλου, Έ.), Ατραπός: Αθήνα, σσ. 11-46.
 • 2007. «Pathei- Mathos», λήμμα στο: Carvalho A., D., (coord.), Dicionario Temático de Filosofos da Educaçao, Portugal: Porto Editora, σσ. 264-270.
 • 2007. «Φιλοσοφία της Παιδείας», «Παιδαγωγική του Υπαρξισμού», λήμματα στο: Ξωχέλλης, Π., (επιμ.) Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσ/νίκη: Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 702-5/523-526.
 • 17- 20 Μαΐου 2007. «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως πτυχή της ευρωπαϊκής διάστασης στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.), στο: Πρακτικά Συνεδρίου: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις της εποχής μας (επιμ. Καψάλης, Γ., Κατσίκης, Απ.), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ. 677-686.
 • 2007. «Οι αξίες για τον ευρωπαίο πολίτη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ’ και Δ’ Δημοτικού», (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.), South – European and Mediterannean Conference on Citizenship Education, Πανεπιστήμιο Πάτρας (conference proceedings multimedia CD, Index: No 12).
 • 2007. Μετάφραση: Gergheva-Nestorova, G.,- Tultukova, R., «Κοινότητα έρευνας και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων της ανεκτικότητας», στο: Γκόβαρης Χρ., Θεοδωροπούλου Έ., Κοντάκος Αν. (επιμ.), Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 181-9.
 • Μετάφραση: Drouin-Hans, A.,-M., «Η μετάφραση, ερμηνευτικό μοντέλο για τη διαπολιτισμικότητα», στο: Govaris, Chr., Théodoropoulou, H., Kodakos, T., (επιμ.) Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 67-80.
 • Sharp, A., M., Splitter L., J., Φιλοσοφία για παιδιά. Το Κουκλονοσοκομείο και Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου (επιμ.-εισαγ.-μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ.,), Αθήνα: Ατραπός.( σελ. 219)
 • Ιαν./Ιούν. 2007. «Education sur le dos de la philosophie», Childhood & Philosophy, v. 3 n.5, http://www.filoeduc.org/childphilo.
 • 2008. «Antinomie, problématisation et philosophie de l’éducation», Recherches en éducation, n° 6 [http://www.cren-nantes.net].
 • 2008. «La Philosophie, les enfants et la Philosophie de l’Education», Courants pédagogiques en Egée, vol. 3, Rhodes-Université d’Egée.
 • 2008. «La philosophie de l’éducation en problématisation, la contradiction résistante et la congruence difficile», Itinerarios de Filosofia da Educaçâo, No 7, σσ. 41-67.
 • 2008. «Η Φιλοσοφία, τα παιδιά και η Φιλοσοφία της Παιδείας», Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, τεύχ. 3, Iούλιος, σσ. 5-17, [http://www.Rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/new-issue.html].
 • 2008. «Παρέμβαση στην ετήσια διεθνή Ημερίδα της Sofphied» (Deuxièmes rencontres de la Sofphied, Journée d’Etude «Philosophies d’éducation aux Etats-Unis», 28 juin): L’éducation aux émotions et la philosophie de l’éducation, [http://sofphied.asso.free.fr].
 • 2008. «Les miettes de relativisme: de la philosophie dans l’éducation», στο: Drouin-Hans A.-M., (rassembl. et présent. des textes), Relativisme et Education, Paris, L’Harmattan, σσ. 67-80.
 • 2008. «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions», στο: Marsal, E., Dobashi, T., Weber, B., (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos – Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, σσ. 561-571.
 • 16-19 Οκτωβρίου 2008. «About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze», paper presented in: International Conference «Philosophy of Interculturality», Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO, in Graz/Austria (à paraître dans les Actes).
 • 2008-2009, on-line course: «Introduction to philosophy of education», [remastered], Institut d’Enseignement à Distance, Université Paris 8, (http://www.iedparis8.net/ied/).
 • 2009. Μετάφραση: Sharp, A. «Το μεταμοντέρνο παιδί», στο: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 216-225.
 • 2009. «Στο εργαστήριο της περιβαλλοντικής ηθικής: η φιλοσοφία, οι αξίες, η έννοια της φροντίδας», στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα, Μ., Bοnnett, M., Larrère, C., (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 183-216.
 • 2009. Mετάφραση: Μ. Bonnett, «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το ζήτημα της φύσης», στο: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 139-159.
 • 2009. Μετάφραση: C. Larrère, «Σεβασμός ή ευθύνη; Ποια ηθική για το περιβάλλον;», στο: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ.41-68.
 • «Η Περιβαλλοντική Ηθική και το μάθημα των Θρησκευτικών: περί ηθικής εκπαίδευσης», (σε συνεργ. με Τόγια, Κ.,), στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου, Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère, C., (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 225-241.
 • Θεοδωροπούλου, Ε., Kaila, M., Bonnet, M., Larrère, C., (επιμ.),Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 183-216.
 • «Ανθρωποκεντρικές-οικοκεντρικές αντιλήψεις: πόση περιβαλλοντική ηθική πίσω από την περιβαλλοντική εκπαίδευση;», (σε συνεργ. με Βαβίτσα Τ., Ιωσηφίδη Θ.), στο: συλλογ.: Θεοδωροπούλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, Αθήνα, Ατραπός, σσ. 299-325.
 • «Η (ανα)στοχαστική αξίωση, η απαίτηση της δημοκρατίας και η φιλοσοφία της παιδείας», στο: Κοντάκος, Α., Καλαβάσης, Φρ. (επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού. Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 381-408.
 • «En búsqueda de la filosofía en la literatura: complicaciones pedagógicas», στο: Zambrano Leal A., (compil.), Literature y Formaciόn, Ediciôn educaciôn superior, Programa de Maestria en Educaciôn Superior,USC – Universidad Santiago de Cali, σσ. 12-41.
 • «Travesίas para la Filosofia de la Educaciόn: de l’Espacio i de la Interculturalidad»/ «Traversées pour la philosophie de l’éducation: de l’espace et de l’interculturalité», στο: Revista Colombiana de Educacion Superior, «Historia de la Educaciόn Superior»,Maestria en Educaciόn Superior, Universidad Santiago de Cali, Colombia, Julio-Diciembre, σσ. 162-184, http://virtual.usc.edu.co/rces.
 • 2009. «Η εμφάνιση και διαπραγμάτευση ζητημάτων αξιών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: η περίπτωση της Μελέτης Περιβάλλοντος» (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.,), στο: Μπαγάκης, Γ., Δεμερτζή, Κ., (επιμ.), Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Τί άλλαξε; Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη, σσ. 241-51.
 • 2009. «Το θολό είδωλο της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση», ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, TEPAEΣ, Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2008, (στο: Πρακτικά Συνεδρίου,– Multimedia CVitem 14: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 81-96).
 • 2009. «Άτυποι πειραματισμοί», ανακοίνωση στην Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή, «Φιλοσοφία, φιλοσοφία, είσαι εδώ; Κάνοντας Φιλοσοφία με τα παιδιά», υπό την αιγίδα της ελληνικής επιτροπής της UNESCO, T.E.Π.A.E.Σ., Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2008 (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου, &item 14: Αρχείo: Φάκελος: Anakinosis/Αρχείο: Anakinosis4, σσ. 97-103).
 • 2010. Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές, Αθήνα: Πεδίο.
 • 2010. «La ‘voie exodique’ comme une voie de problématisation et les dilemmes moraux comme outils de formation» (σε συνεργ. με Carvalho A., D.,), στο: Percursos & Ideias, Revista Científica do ISCET, σσ. 207-217.
 • 2010. ( σε συνεργ. με Théodoridis, A.), «Le cercle de craie: la formation des enseignants en Grèce», Revue Internationale d’Education,Sèvres, No 55, 119-129.
 • 2010. «Une philosophie de l’éducation comme ‘théorie pratique’ et l’espace comme seuil», στο: Argumentos de Razόn Técnica, Revista espanola de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, y Filosofia de la Tecnologia, Sevilla, σσ. 179-197.
 • 2010. «Education spécialisée, situations-limite et gestion du contradictoire», (σε συνεργ. με Carvalho Dias A.), Percursos & Ideas, No 2, σσ. 21-7.
 • 2010. «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions», στο: Marsal, E., Dobashi, T. Weber B. (Hrsg.) Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos – Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, σσ. 559-565.
 • 2010. «Εισαγωγή: Το φάσμα της φιλοσοφίας της παιδείας», στο: Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές. Αθήνα, Πεδίο, σσ. 19-8.
 • 2010. «H σημασία του “τακτ” για τη φιλοσοφία της παιδείας: ένα κατώφλι», Θεοδωροπούλου, Ε., (επιμ.,μτφρ., εισαγ.) Φιλοσοφία της Παιδείας: Λόγοι, Όψεις, Διαδρομές. Αθήνα, Πεδίο, σσ. 377-415
 • 2010. «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners / Theoretical Part», [Greece]. στο: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, pp. 42-60-75, [References and Bibliography], 1, σσ.25-130 (http://www.vppp.eu).
 • 2010. (σε συνεργ. με Monioudi, M.). «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners» / Practical Part [Greece], στο: E-booklet, Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci / VP3: E-booklet, pp. 85-100 (http://www.vppp.eu).
 • 2010. «Η γνώση των ευρωπαϊκών αξιών: η περίπτωση των μαθημάτων των κοινωνικών σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», (σε συνεργ. με Βούκανου, Μ.,). στο: Κανελλάκη, Σ., Μαρινάκη – Κασσωτάκη Αικ., κ.ά., (επιμ.), Διεργασίες της σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον, Αθήνα, Πεδίο, σσ. 289-320.
 • 2010. «Pédagogie spécialisée, situations-limites et gestion du problématique. Le cas de la solitude intraitable.», (σε συνεργ. με Dias de Carvalho A.), στο: M. Fabre, Μ., Carvalho, A., D., Lhoste, Y., (eds.), Expérience et problématisation en éducation, aspects philosophiques, sociologiques et didactiques, Porto: Afrontamento, σσ. 199-222.
 • 2011. «Η φιλοσοφική όχθη στο διαλογικό ρεύμα στην εκπαίδευση» στο: Γ. Τζαβάρας, (éd.). Ημερίδα: «Από τον μονόλογο του δασκάλου στον ομαδικό διάλογο. Φιλοσοφική σκέψη και διερεύνηση στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη», Πρακτικά Ημερίδας, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε./Ρέθυμνο, στο: “Eλληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία»/Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011 [http://www.philosophicalbibliography.com/index.php/2013-12-09-12-32-55/2011]
 • 2011. «About an intermediary area between Literature and Philosophy, through an intercultural gaze», στο: Camhy G. D. (ed.). Proceedings of the International Conference Philosophy of Interculturality, Under the auspices of the Austrian Commission for UNESCO,Germany, Academia Verlag.
 • 2011. «Μεταφορές σώματος», στο: Γ. Παπαδόπουλος και Θ. Γραμματάς (επιμ.), Τραγικό και Τραγωδία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, (σειρά «Σπουδές Φύλου»). Αθήνα:Διάδραση. σσ. 160-185.
 • 2012. «Η διαλογική εκζήτηση στην εκπαίδευση και η φιλοσοφική δυστροπία», Διά-λογος, Επετηρίδα Φιλοσοφικής ΄Ερευνας, Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση, 2, σσ.241-269.
 • 2012. «Le secret de Celia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude», στο: Carvalho, A., D., Solidao nos liminares de pessoa e da solidariedade. Edicoes Afrontamento, chap. 8, σσ. 77-91.
 • 2013. Επιστημ. επιμ. μτφρ. εισαγ., Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά, (πρόλ. Kennedy, D.,), Αθήνα: Διάδραση (Σειρά: Φιλοσοφία και Παιδί. Υπεύθ. Σειράς: Θεοδωροπούλου, Έ., Κ., – Gregory, Μ., ) (σ. 367).
 • 2013. «Traversias de la filosofia de la educacion», στο: Ζambrano A. Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., 2013. Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas, σσ. 67-76.
 • 2013. «Η προβληματοποίηση: προοίμιο στην αναστοχαστική επιταγή», στο: Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιμ.)., Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – 5. Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αθήνα: Διάδραση. σσ. 47-79.
 • 2013. «La pratique du journal à partir d’un cours de philosophie de l’éducation en ligne: un amorçage méthodologique», Pratiques de Formation / Analyses [Le journal pédagogique: outil de conscientisation de l’expérience], N°62-63, Novembre, σσ. 211-229.
 • 2013. «Η ανάδυση του φύλου στη φιλοσοφία για παιδιά: κλήσεις και (απο) κλίσεις», στο: Αναγνωστοπούλου Δ. (επιμ.). Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους.Αθήνα: Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε, σσ.313-325.
 • 2013. «Philosophy of education: ways of presence and absence – from congruence to common sense and back», dans: Pereira P.-Ch. (coord.) Espaço publico. Variaçοes crίtic as sobre a urbanidade. Porto, Ediçoes Afrontamento/ FCT. σσ. 67-93.
 • 2013. «Dos à dos avec l’abstraction. Pour une philosophie pratique micrologique», Revista Itinenάrios de Filosofia da Educaçao, N.º 12,σσ. 17-35, Ediçoes Afrontamento/ FCT.
 • 2013. «Με το κεφάλι της Μέδουσας στο δισάκι ή το μπιζέλι κάτω από τα παπλώματα. Εισαγωγή», στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ. μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Αθήνα. Διάδραση, σσ. 19-53.
 • 2013. «Κάτι στον κόσμο μας αναγκάζει να σκεφτούμε», στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ. μτφρ.). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Αθήνα. Διάδραση, σσ. 333-345.
 • 2013. «De l’empathie et du care: tracer in lieu de pratique», Skepsis, XXIII,σσ. 357-371, (In Honour of Professor Grigorios Karafillis).
 • 2013. Το κρέμασμα, το γκρέμισμα και το πέταγμα, Πρόλογος. In Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – 5. Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ.: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Αθήνα: Διάδραση, σσ. 17-23.
 • 2014. Επιστημ.επιμ. μτφρ. εισαγ: Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξη, (Πρόλογος: Antonio Joachim Severino, Επίμετρο: Paul Standish), Αθήνα: Πεδίο, (σελ. 568).
 • 2014. «The problematization effect and its double gestures», στο: Strand, T., Papastefanou, T., M.,(eds). Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action,Germany. Verlag, σσ.135-152.
 • 2014. «De la problématisation à la dilemmatisation et vice versa: introduction à un cursus philosophique», (σε συνεργ. με Dias de Carvalho A.). στο: Prairat, Ε., (coord.). L’éthique de l’enseignement. Εnjeux personnels, professionnels et institutionnels, Presses Universitaires de Nancy, σσ. 113-130.
 • 2014. «’Τι γυρεύει ένας φιλόσοφος στις φτωχογειτονιές του Τριβαντρούμ;’. Στη ρωγμή ενός παραδόξου», στο: Θεοδωροπούλου, Έ., (επιμ.). Εικόνες Γυναίκας. Aποσπάσματα από μια συζήτηση., [Πρακτικά της συζήτησης που οργανώθηκε από το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ./ 18 Μαρτίου 2011, Ρόδος],.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Ρόδος, σσ. 36-54.
 • 2014. «Πρόλογος: γυναίκες-μιλώντας-για γυναίκες. Η αρχή ενός puzzle», στο: Έ. Θεοδωροπούλου (επιμ.). Εικόνες Γυναίκας [Πρακτικά της συζήτησης που οργανώθηκε από το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ./ 18 Μαρτίου 2011, Ρόδος], σ. 4-8 (αναρτ. στο: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/index_el.asp) σσ. 4-8.
 • 2014. «Ανιχνεύοντας την έννοια της κριτικής σκέψης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαιδευση: η κρυφή είσοδος της φιλοσοφίας / Tracking the concept of critical thinking in the New Curriculum of Primary Education: the hidden entrance of philosophy», (σε συνεργ. με Μονιούδη Μ.), στο: Θεοδωροπούλου Έ., Καΐλα Μ., Πολεμικός Ν., Παπαδόπουλος Γ., Καφούση Σ., Φώκιαλη Π., (επιμ.)., Η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, σσ. 68-100.
 • 2014. «Η φιλοσοφική σκέψη και το υφάδι του πρoσώπου», στο: Ο Προσωπισμός στο Σύγχρονο Κόσμο, Τιμητικός τόμος για τον ιδρυτή του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως κ. Μ.Ι. Μαραθεύτη, Λευκωσία: ΟΠΑ, σσ. 24-44.
 • 2014. «‘’I would prefer not to’’ (;) H πράξη, όταν βαθαίνει απότομα», Εισαγωγή στο: Θεοδωροπούλου Κ., Έ. (επιστημ. επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξης, Επίμετρο: P. Standish, Αθήνα: Πεδίο, σσ. 21-67.
 • 2014. Θεοδωροπούλου Έ., «Διλημματοποίηση: μια φιλοσοφική είσοδος στην επαγγελματική ηθική», (συνεργ. με Dias de Carvalho A.), στο: Θεοδωροπούλου, Κ., Έ., (επιστημ. επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξη, Αθήνα: Πεδίο, σσ.453-482.
 • 2014. 28 και 29 Noεμβρίου, Δράμα. «»Φαντασία νεκρή φανταστείτε»… το παράδοξο μιας επίκλησης στην εκπαίδευση», στο: Σαραφίδου, Κ., (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «H Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση», σσ. 181-200.
 • 2014. (σε συνεργ. με Carvalho, A., D.), «Coups d’ambivalence: quelles résistances pour une éthique professionnelle en éducation?», στο: Κασιμάτη, Κ., & Αργυρίου, Μ. (επιμ.), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Β), Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Β: 978-618-81528-4-7, e book: 978-618-81528-7-8), σσ. 16-24.
 • 2015. «…’’Words…words… words…’’. Σμήνη αξιών και προβληματοποιητική περιβαλλοντική ηθική», στο: Θεοδωροπούλου, Έ., Φώκιαλη, Π., κ.ά., Περιβαλλοντικη Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα προβληματισμού με καινοτόμες προσεγγίσεις, Αθήνα: Διάδραση, σσ. 359-387
 • 2016. «Entre la théorie et la pratique, la place du Tact: notes pour une formation de soi-même», Télémaque, Presses Universitaires de Caen,Νο 49, σσ. 99-110
 • 2016. (σε συνεργ. με Carvalho, A., D.). «La limite et le seuil: de la dilemmatisation comme défi pour la formation éthique en éducation», στο: Gohier, C., et Jutras, F., (dir.), Les Dossiers du GREE Série 3. No 2. Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé, Questions d’éthique et de formation en éducation et en santé: transversalités et spécificités, σσ. 64-79.
 • 2016. (σε συνεργ. με Quintin, J., Jasmin, E.), «La cyberintimidation chez les jeunes mieux comprendre pour mieux intervenir à l’école», Service social, vol. 61, n° 2, σσ. 1-23.
 • 2017. (σε συνεργ. με Nikolidaki S.), «The emergence of emergent philosophizing: preliminary notes»,Childhood & Philosophy, v. 13, n. 26, Jan.-Abr., σσ. 153-165.
 • 2017. «Du bien-être ou «jeter l’échelle après y être monté?’’», στο: Dupeyron, J.,-F., & Courty, B., dir. (2016), Le bien-être des écoliers. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, σσ. 141-159.
 • 2017. «Μια κάποια προσοχή στη σκέψη: η φιλοσοφία και ο εύθραυστος διάλογος», στο: Θεοδωρίδης, A., (επιμ., εισαγ.) Η κρίση της δημοκρατίας ως κρίση της δημοκρατικής παιδείας, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική (υπό έκδ.).
 • 2018. Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.), ISBN 978-618-81027-4-30 (σελ. 567).
 • 2018. “Στα περί-χωρα του ευ ζην και η ‘διορατική θέα των θεμελίων των δυνατών οικοδομημάτων’”/
  “Dans les parages du bien-être et la ‘vue perspicace des fondements des bâtiments possibles’”/
  “In the sur-roundings of well-being and the ‘perspicacious view of the foundations of possible buildings’” στο: Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, σσ. 103-136
 • 2018. “A remark about critical thinking: in relevance with Stoic oikeiôsis”/ “Une remarque sur la pensée critique: en pertinence avec l’oikeiôsis stoïcienne” / “Μία παρατήρηση για την κριτική σκέψη: η συνάφεια με την στωϊκή οικείωση” (σε συνεργ. με Μ. Μονιούδη), στο: Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, σσ. 235-257
 • 2018. Εpistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018 http://eprepe.pse.aegean.gr/ ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau)
 • 2018. Τhe relay of professional ethics in education – slippery slope or point of support? For the resistance of a warry – the philosophical contribution In: Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018 http://eprepe.pse.aegean.gr/ ISSN: 1234-5678-9000
 • 2018. ‘Some-thing inside it”: Philosophy everywhere (?). Philosophical findings in literature paths”, Diotime, Revue Internationale de didactique de la philosophie, n° 77 (juillet 2018)
 • 2019. (επιμ. σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου). Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις εκπαιδευτικές πρακτικές (2015), Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε & Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Τομ. Α’, ISBN : 978-618-80405-9-5, Τομ. Β’, ISBN : 978-618-82283-0-6
 • 2019. «’Κάτι μέσα του’: σημείωμα περί φιλοσοφικών ευρημάτων σε λογοτεχνικoύς τόπους», στο: Αργυρίου, M., Θεοδωροπούλου, Έ., Πλήρη Κείμενα 6ου Διεθνούς Συνεδρίου / Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες,Τόμος Α-Β. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ – Εργαστήριο «Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ISBN: 978-618-82283-0-6/978-618-82283-0-6)

Genette, G., Marin, L., Mathieu – Colas, M., Τα όρια της διήγησης, μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ., σειρά: Θεωρία και Μέθοδος – 2, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1987.

Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Έ., Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1987.

Greisch, J., Οι μεταφορές της ανάγνωσης. Ζητήματα μεθόδου, μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ., σειρά: Θεωρία και Μέθοδος, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1993.

Théodoropoulou, E., Sens et Formation de Sens chez Eschyle, Presses Universitaires du Septentrion, 1998. (p. 721).

Θεοδωροπούλου, Έ., Καΐλα, Μ., Πλούταρχος, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 1, Αθήνα: Ατραπός, 1999.(σ. 151).

Θεοδωροπούλου, Έ., Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 2, Αθήνα: Ατραπός, (σ.180).

Θεοδωροπούλου, Έ., Αισχύλος, (πρόλ. Jean-Louis Vieillard-Baron J.,-L.,). σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 3, Αθήνα: Ατραπός, 2000. (σ.150).

Thill, G., Warrant, F., Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ. , Ξανθάκου, Γ., σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 7, Αθήνα: Ατραπός, 2001. (σ.320).

Vieillard – Baron, J., L., Henri Bergson. (μτφρ. – σημ.Θεοδωροπούλου, Έ.,). σειρά: Κείμενα Παιδείας, αρ. 9, Αθήνα: Ατραπός, 2001. (2η έκδοση 2011, Αθήνα: Διάδραση). (σ. 299).

Θεοδωροπούλου, Έ., Η Εγκοπή της Φιλοσοφίας της Παιδείας: Εισαγωγή, (πρόλ. Houssaye, J.,), Αθήνα: Ατραπός, 2004. (σ. 331). (2η έκδοση 2011, Αθήνα: Διάδραση).

Καΐλα, Μ., Thill, G., Θεοδωροπούλου, Έ., Ξανθάκου, Γ., (επιμ.), Ύε Κύε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα, Αθήνα: Ατραπός, 2004.

Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Έ., Αναστασίου, Δ., Ξανθάκου, Γ., Αναστασάτος, Ν., (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Αθήνα: Ατραπός, 2005.

Sharp, A., M., Splitter L., J., Φιλοσοφία για παιδιά. Το Κουκλονοσοκομείο και Δίνοντας νόημα στον κόσμο μου (επιμ.-εισαγ.-μτφρ. Θεοδωροπούλου, Έ.,), Αθήνα: Ατραπός [με παράρτημα για την ελλ. έκδ.: βιβλιογραφικό δοκίμιο της Ann Sharp], Αθήνα: Διάδραση, 2011.(1η έκδοση 2007).

Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Έ., Κοντάκος, Α., Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός, 2007.

Mialaret, G., Henri Wallon. (εισαγ. Ardoino, J.,). (μτφρ. Θεοδωροπούλου,Έ., Ξανθάκου, Γ.,). σειρά: Κείμενα Παιδείας, Αθήνα: Ατραπός,2008. (σ. 330).

Θεοδωροπούλου, Έ., Καΐλα, Μ., Bonnett, M., Larrère, C., (επιμ.), Περιβαλλοντική Ηθική: από την Έρευνα και τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Αθήνα: Ατραπός, 2009. (2η έκδοση 2011, Αθήνα: Διάδραση).

Θεοδωροπούλου, Έ., (επιστ. επιμ., εισαγ., μτφρ.) Φιλοσοφία της παιδείας. Λόγοι, όψεις, Διαδρομές, Αθήνα: Πεδίο, 2011. (σ. 438).

Θεοδωροπούλου, Έ., (επιστημ.επιμ., εισαγ., μτφρ.), Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά, (πρόλ. Kennedy, D.,) Αθήνα: Διάδραση, 2013. (σειρά: Φιλοσοφία και Παιδί. Υπεύθ. σειράς: Θεοδωροπούλου, Έ.,Κ., Gregory, Μ.,) (σ. 367).

Ζambrano, A.Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou, E., Mutuale, Aug., Schaepelynk, V., Filosofia de la educaciόn y pedagogίa, Argentina:Editorial Bruja, 2013.

Θεοδωροπούλου, Έ., (επιμ.), Εικόνες Γυναίκας, [Πρακτικά της Δημόσιας Συζήτησης που οργανώθηκε από το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ./ 18 Μαρτίου 2011, Ρόδος] (e-book – ISBN: 978-618-81027-1-2: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/index_el.asp), 2004.

Θεοδωροπούλου, Έ., Καΐλα, Μ., Πολεμικός, Ν., Παπαδόπουλος, Γ., Καφούση, Σ., Φώκιαλη, Π., (επιμ.), Η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής. Πρακτικά της Διημερίδας: «Η διδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» , 7 & 8 Μαΐου 2012. /Ρόδος (ISBN: 978-618-81027-2-9: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/index_el.asp), 2014.

Θεοδωροπούλου, Έ., (μτφρ. επιμ., εισαγ.). (επίμετρο Standish, P., ), Φιλοσοφία της Παιδείας: Όψεις της Πράξης, Αθήνα: Πεδίο, 2014. (σ. 558).

2018. Éthique en Éducation. Dépistages et clairières philosophiques (dir. Elena K. Théodoropoulou, Didier Moreau, Christiane Gohier). Rhodes : Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.), ISBN 978-618-81027-4-30 (σ. 567)

2018. Εpistrophe. Journal of Professional Ethics in Philosophy and Education. Studies and Practices, vol. 1, 2017-2018 http://eprepe.pse.aegean.gr/ ISSN: 1234-5678-9000 (Editors: E. Theodoropoulou & D. Moreau)

2019. (επιμ. σε συνεργ. με Μ. Αργυρίου). Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις εκπαιδευτικές πρακτικές (2015), Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε & Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Τομ. Α’, ISBN : 978-618-80405-9-5, Τομ. Β’, ISBN : 978-618-82283-0-6

 • 2001-2002: Εκπρόσωπος Λεκτόρων του Ιδρύματος, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμηματική υπεύθυνη για την οργάνωση του Οδηγού Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11 / 2011-12 / 2012-3 /2013-2017
 • Τμηματική [και νησιωτική Υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2010-2014] – μέλος της Επιτροπής Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2006-2018
 • 2010-2014: Πρόεδρος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Kατά τη διάρκεια της προεδρίας πραγματοποιήθηκε (στο πλαίσιο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 3374/2005, Ν. 3577/2007, Ν.3794/2009), η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
 • 2011-2014: Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • 2011-12: Διευθύντρια Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του άτυπου Τομέα Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • 2010-2012: Αντιπρόεδρος Διδασκαλείου Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Κων/νος Καραθεοδωρή»
 • 2010-2013: Γραμματέας Προεδρείου «Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων»
 • 2013-4: Πρόεδρος της «Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων»
 • Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή των Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό», «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» & «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης»
 • Συμμετοχή στην επιτροπή κατάρτισης και σύνταξης της πρότασης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Κ. ΙΙ, «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας», μέτρο 2.4
 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διαμόρφωση της ιδρυματικής πρότασης για το «Διαπανεπιστημιακό – Διακρατικό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», στον Άξονα Συνεργασίας: Ελλάδα – Τουρκία – Χώρες Εύξεινου Πόντου
 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου για τη διαμόρφωση και υποβολή της ιδρυματικής πρότασης, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για τη χρηματοδότηση πράξεων, «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Συμμετοχή στην ομάδα υποστήριξης και αξιολογήτρια στο πλαίσιο του ίδιου έργου
 • Συμμετοχή στη διατμηματική ομάδα έργου για τη συγκρότηση και υποβολή πρότασης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» («ΠΜΣ»)
 • Μέλος της ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (υπό τη συνδιοργάνωση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης- ΤΕΕΠΗ, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας / Τομέας Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου) [
 • Mέλος του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής και Ειδικής αγωγής (2007/8, ΦΕΚ Αρ. 351.1/107/37789/Δ1)
 • Μέλος της «Επιτροπής Συνεργασίας του Δήμου Ροδίων με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
 • Συντονίστρια του «Προγράμματος επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή» (για το υποέργο Ρόδου)
 • Υπεύθυνη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
 • Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)
 • Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) από το Δεκέμβριο του 2015
 • Μέλος της επιτροπής για τη «Συγκρότηση Επιτροπής διαλογής µελών για το «Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Ν. 4386/2016, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 205/2016, της από 26-8-2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιου Αιγαίου
 • Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας Παν/μίου Αιγαίου
 • Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν/μίου Αιγαίου
 • Μέλος της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ του Παν/μίου Αιγαίου

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.