Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) προσφέρει τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών:

Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών”

Διευθυντής: Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 (Φ.Ε.Κ. 863/27.06.2005) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής.

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις επιστήμες της αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ δημιουργήθηκε με σκοπό την εμβάθυνση των γνώσεων σε θέματα παιδαγωγικής και νέων τεχνολογιών ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς και με την ανάγκη εξειδίκευσης των εν ενεργεία αλλά και των μελλοντικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα παιδαγωγικής, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

ΠΜΣ “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη”

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη” [(Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis»] οργανώθηκε το 2015 (ΦΕΚ 1338/τ.Β´/ 02-07-2015, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1028/τ.Β’/13/04/2016) και υλοποιείται με τη συνεργασία τριών τμημάτων:

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) προσφέρει τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής.
Ειδικότερα, η πρόσκτηση γνώσεων στο ως άνω αντικείμενο και η διασύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η μύηση στη φιλοσοφία της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ηθικής και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων.
Παράλληλα, η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξέταση των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει στην επίλυσή τους, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών και την παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων προτάσεων.

Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Διευθυντής: Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων.

Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»

Διευθυντής: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μηχανικής μέσα από τη θεώρηση Διεπιστημονικών προσεγγίσεων.

Π.Μ.Σ. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο: «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων σε σύγχρονα θέματα Φύλου (ισότητας, ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες της διαδικασίες κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης), Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση, δια βίου εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.), Νέων Μορφών Απασχόλησης (τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, εναλλακτικές μορφές οργάνωσης της εργασίας, κλπ.), και Νέων Τεχνολογιών (κοινωνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, πολιτικές και λοιπές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών).

Αναστολή εισακτέων στο Π.Μ.Σ., από το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015.

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) προσφέρει τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εμμανουήλ Στεφανάκης

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών Χρόνων. Το ΠΜΣ θα παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και θα καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου»

Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών Επιστημών, Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Διευθυντής: Καθηγητής, Γιάννης Σακκάς

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες»

Διευθυντής: Καθηγητής, Ιωάννης Λυριντζής

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://archsci.aegean.gr/

Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Σπυρίδων Συρόπουλος

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας. Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και επηρέασαν ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.