Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 1. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης

«Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλήματος στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Crisis management and problem solving within the framework of Education for Sustainable Development)» 

Επιβλέπoυσα:  Μαρία Καΐλα

 1. Ματζάνος Δημήτριος

«Δημιουργική μάθηση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών  (Creative Learning and Education for Sustainable Development within the framework of local communities)»       

Επιβλέπουσα: Ποτίτσα Ξανθάκου

 1. Μίσιου Μαριάννα

«Λογοτεχνία– Αφήγηση εικόνας (Literature- Graphic Narrative)»            

Επιβλέπουσα: Διαμάντη Αναγνωστοπούλου

 1. Τσακίρης Ιωάννης

«Περιβαλλοντική Ψυχολογία (Environmental Psychology)»         

Επιβλέπουσα: Μαρία Καΐλα

 1. Ράπτης Νικόλαος

«Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση  (Leadership and management in education)»

Επιβλέπουσα: Χρυσή Βιτσιλάκη

 1. Κρητικός Γεώργιος

«Εκπαιδευτική Μηχανική (Educational Engineering)»   

Επιβλέπων: Φραγκίσκος Καλαβάσης

 1. Μουστάκας Λουκάς

«Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της δια βίου Μάθησης/Planning, organization and management of innovative educational programmes within the framework of  Lifelong Learning»          

Επιβλέπουσα: Πέρσα Φώκιαλη

 1. Τζαμπερή Νεζαμ Ελ Ντην

«Διαχείριση υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Water management within the framework of Education for Sustainable Development)»

Επιβλέπων: Βασίλης Παπαβασιλείου

 1. Κουρουτσίδου Μαρία

«Σχολική Διαρροή (School Dropout)»

Επιβλέπουσα: Χρυσή Βιτσιλάκη

 1. Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας

«Μαθηματική Εκπαίδευση: Συστημικές προσεγγίσεις και πολυπλοκότητα στις συνδέσεις της επιστημολογίας με την ψυχολογία της μάθησης και της διδασκαλίας με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό / Mathematical Education: Systemic approaches and complexity in the connections among epistemology, psychology of learning, teaching practices and the educational design»  

Επιβλέπων: Φραγκίσκος Καλαβάσης

 1. Αργυρίου Μαρία

«Πρακτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Πρακτικές σε πολύτροπα περιβάλλοντα/ Practical Philosophy and Philosophical Practices in polymodal environments»      

Επιβλέπουσα: Ελένη Θεοδωροπούλου

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 1.  Αγαπητός Ξάνθης

Τίτλος: «Διεθνείς Σχέσεις-Γεωοικονομία-Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη (Η περίπτωση του Καστελλορίζου)»

Επιβλέπων: Ι. Σεϊμένης

 1. Αγλαΐα Ελένη Λουϊζίδη

Τίτλος «Η επίδραση απειλών διεθνούς ασφάλειας στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών της Μεσογείου»

Επιβλέπων: Ι. Σεϊμένης

 1.  Αθανάσιος Σίδερης

Τίτλος «Ανασκαφική – Αρχαιομετρική – Περιβαλλοντική έρευνα στην περιοχή των Δελφών»

Επιβλέπων: Ι. Λυριντζής

 1.  Κωνσταντίνος Σαμπάνης

Τίτλος: «Υποτακτικές προτασιακές δομές στην Πρώιμη Νέα Ελληνική»

Επιβλέπουσα: Ελένη Καραντζόλα

 1.  E.Deniz Oğuz-Kırca

Τίτλος “A Research Proposal on the Environmental and Spatial Analysis and Socio-Economic Transformation of the Deme of Hygassos in the Rhodian Peraea»

Επιβλέπων: Ι. Λυριντζής